Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2019

Vestník čiastka 20/2019 (vystavená 26-08-2019)

Obsah:

48.
Štatút Národnej komisie pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2019 (vystavená 15-08-2019)

Obsah:

47.
Štatút a Rokovací poriadok Rady partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2019 (vystavená 15-08-2019)

Obsah:

46.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov č. 6497/2019-200

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2019 (vystavená 15-08-2019)

Obsah:

45.
Listina registrovaných odrôd pre rok 2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2019 (vystavená 02-08-2019)

Obsah:

44.
Zásady pre posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny č. 7784/2019-820

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2019 (vystavená 11-07-2019)

Obsah:

43.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2019 (č. 29862/2019)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2019 (vystavená 08-07-2019)

Obsah:

42.
Dodatok č. 1 k Smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 515/2018-100 o verejnom obstarávaní (ďalej len „smernica“)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2019 (vystavená 22-05-2019)

Obsah:

41.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2019 (vystavená 20-05-2019)

Obsah:

40.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2019 (vystavená 07-05-2019)

Obsah:

39.
Dodatok č. 1 k Smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2414/2016-420 o riešení škodových udalostí, činnosti škodovej komisie a postupe pri uplatňovaní zodpovednosti za škodu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2019 (vystavená 17-04-2019)

Obsah:

38.
Kalendár veľtrhov a výstav 2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2019 (vystavená 10-04-2019)

Obsah:

37.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní č. 515/2018-100
 
 
Vestník č. 8/2019 sa pripravuje na uverejnenie. Z tohto dôvodu je vestník č. 9/2019 zverejnený pred vestníkom č. 8/2019.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2019 (vystavená 24-04-2019)

Obsah:

10.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2019
11.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej
 
(Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2019
12.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej
 
(Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2019
13.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2019
14.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2019
15.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám
 
- scrapie v Slovenskej republike pre rok 2018
16.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2018-2019
17.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na roky 2018 -2019
18.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) v Slovenskej republike na roky 2018 - 2019
19.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku na rok 2019
20.
Národný kontrolný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2019
21.
Národný kontrolný program pre klasický mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2019
22.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2018 – 2019
23.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike v roku 2019
24.
Program prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych spongiformných
 
encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2019
25.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2019
26.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru koní na území Slovenskej republiky
27.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
28.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy na území Slovenskej republiky
29.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu exotických chorôb povinných hláseniu na území Slovenskej republiky
30.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu chorôb rýb na území Slovenskej republiky
31.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka
32.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu klasického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
33.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu pseudomoru hydiny na území Slovenskej republiky
34.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky
35.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike
36.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu vezikulárnej choroby ošípaných na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood