Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2016

Vestník čiastka 6/2016 (vystavená 16-03-2016)

Obsah:

9.
Kalendár veľtrhov a výstav 2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2016 (vystavená 15-03-2016)

Obsah:

7.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2016
8.
Zoznam pomocných prípravkov a pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod 2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2016 (vystavená 15-02-2016)

Obsah:

5.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 906/2016-720, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
6.
Štatút a Rokovací poriadok Rady partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Bratislavského kraja na roky 2014 - 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2016 (vystavená 09-02-2016)

Obsah:

4.
Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonanie úradných kontrol na úseku úradnej kontroly potravín a kontrol orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti na obdobie od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2016 (vystavená 05-02-2016)

Obsah:

2.
Uverejnenie údajov žiadosti o zmenu špecifikácie chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Ovčí hrudkový syr – salašnícky“ (špecifikácia)
3.
Uverejnenie údajov žiadosti o zmenu špecifikácie chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Ovčí salašnícky údený syr“ (špecifikácia)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2016 (vystavená 27-01-2016)

Obsah:

1.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 22. 01. 2016, číslo 860/2016-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood