Facebook Statistics

Vestníky - rok 2015

Vestník čiastka 16/2015 (vystavená 03-07-2015)

Obsah:

38.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2015 (č. 337/2015-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2015 (vystavená 23-06-2015)

Obsah:

37.
Označovanie logom „Slovenská potravina“ – Zásady používania loga „Slovenská potravina“ na označenie vybraných jednozložkových poľnohospodárskych produktov a potravín s podielom 100 % suroviny zo Slovenska

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2015 (vystavená 27-05-2015)

Obsah:

36.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení opatrenia v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov – Zrušenie opatrenia na prevenciu zavlečenia a rozširovania viroidu vretenovitosti zemiakov na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2015 (vystavená 21-05-2015)

Obsah:

35.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 876/2015-720 o centrálnom registri poľovníckych organizácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2015 (vystavená 21-05-2015)

Obsah:

19.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2015
20.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2015
21.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2015
22.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2015
23.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2015
24.
Program prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2015
25.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2015
26.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike 2015
27.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) v Slovenskej republike na rok 2015
28.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku na rok 2015
29.
Národný kontrolný program pre klasický mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2015
30.
Národný kontrolný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2015
31.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike v roku 2015
32.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na rok 2015
33.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformných encefalopatiám - Scrapie v Slovenskej republike na rok 2015
34.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2015 (vystavená 11-05-2015)

Obsah:

18.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2015 (vystavená 11-05-2015)

Obsah:

16.
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 9562/2015-620
17.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 1526/2015-620

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2015 (vystavená 07-05-2015)

Obsah:

15.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Stupavské zelé“ (jednotný dokument)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2015 (vystavená 21-04-2015)

Obsah:

14.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (zo 16. 04. 2015, číslo 1725/2015-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2015 (vystavená 08-04-2015)

Obsah:

12.
Oznámenie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uverejňuje oznam č. 1554/2015-510 zo dňa 30. 03. 2015 v súlade s ustanovením čl. 3 nariadenia Komisie č. 1768/95, ktoré ustanovuje pravidlá poľnohospodárskych výnimiek pre potreby článku 14 ods. 3 nariadenia rady (ES) č. 2100/94 o ochrane práv odrôd rastlín v spoločenstve
13.
Štatút Pracovnej skupiny pre ochranu zvierat pri sekcii poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 995/2015-520

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2015 (vystavená 26-03-2015)

Obsah:

11.
Štatút Rady pre potravinárstvo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 949/2015-820

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2015 (vystavená 26-03-2015)

Obsah:

9.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2015
10.
Zoznam pomocných prípravkov a pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod 2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2015 (vystavená 06-03-2015)

Obsah:

8.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov evidovaných typov aplikačných zariadení pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood