Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2012

Vestník čiastka 30/2012 (vystavená 01-10-2012)

Obsah:

51.
Štatút Komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre nezávislé preskúmanie procesu auditu úradnej kontroly potravinového reťazca bez zamerania na financie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 29/2012 (vystavená 01-10-2012)

Obsah:

50.
Štatút Komoditnej rady pre hydinu, hydinové vajcia a hydinové mäso Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja
 
vidieka Slovenskej republiky č. 3272/2012-520

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 28/2012 (vystavená 26-09-2012)

Obsah:

49.
Štatút Komoditnej rady pre obilniny Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 3291/2012-510

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 27/2012 (vystavená 14-09-2012)

Obsah:

46.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2422/2012-720, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
47.
Štatút lesnej majetkovej komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o rokovaní pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov č. 2797/2012-710
48.
Štatút výberovej komisie pre ošípané schválený na základe § 8 ods. 2 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2012 (vystavená 07-09-2012)

Obsah:

45.
Štatút Cenovej rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2012 (vystavená 07-09-2012)

Obsah:

44.
Štatút Komoditnej rady pre mlieko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3217/2012-520

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2012 (vystavená 07-09-2012)

Obsah:

43.
Listina registrovaných odrôd 2012

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2012 (vystavená 14-08-2012)

Obsah:

42.
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na vykonanie § 11 nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2012 (vystavená 14-08-2012)

Obsah:

41.
Program dohľadu nad zdravotou situáciou v chovoch včiel v Slovenskej republike od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2013

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2012 (vystavená 14-08-2012)

Obsah:

40.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2012 (vystavená 03-08-2012)

Obsah:

39.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 3. augusta 2012 č. 571/2012-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení výnosu z 25. októbra 2011 č. 917/2011-100

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2012 (vystavená 03-08-2012)

Obsah:

38.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 3. augusta 2012 č. 570/2012-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory vo forme pôžičky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2012 (vystavená 26-07-2012)

Obsah:

36.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení opatrenia v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov – Opatrenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho č. OOR/731/2012 na zabránenie zavlečenia a rozširovania Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita a Epitrix tuberis na území Slovenskej republiky
37.
Štatút Uznávacej komisie pre plemenné chovy včely medonosnej schválený podľa § 8 ods. 2 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood