Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2010

Vestník čiastka 5/2010 (vystavená 30-03-2010)

Obsah:

9.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na rok 2010
10.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2010
11.
Plán eradikácie klasického moru ošípaných v diviačej populácii na Slovensku
12.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2010
13.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) v Slovenskej republike na roky 2010-2013
14.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na rok 2010
15.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus)v Slovenskej republike v roku 2010
16.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus Gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v rokoch 2008 - 2010
17.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus Gallus) v Slovenskej republike v rokoch 2009 – 2011
18.
Národný kontrolný programpre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriekv Slovenskej republike v rokoch 2010 – 2012
19.
Program prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych/prenosných spongiformných encefalopatií (TSE/PSE) v Slvenskej republike pre rok 2010
20.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2010
21.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR/IPV) na Slovensku na rok 2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2010 (vystavená 30-03-2010)

Obsah:

5.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o výške platby určenej pre agroenvironmentálne opatrenie za podopatrenie ekologické poľnohospodárstvo na zeleninu, liečivé, koreninové a aromatické rastliny v Programe rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (č. 720/2010-100)
6.
Zmeny v registri krmivárskych podnikov od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009
7.
Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonávanie úradných kontrol orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
8.
Zoznam pestovateľov cukrovej repy, ktorým možno poskytnúť dotáciu v roku 2010 za hospodársky rok 2009/2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2010 (vystavená 30-03-2010)

Obsah:

4.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2010 (vystavená 30-03-2010)

Obsah:

3.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2010 (vystavená 30-03-2010)

Obsah:

1.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. októbra 2009 do 31. decembra 2009
2.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri právne chránených odrôd (z 26. januára 2010 č. 508/2010-940)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood