Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2010

Vestník čiastka 14/2010 (vystavená 19-07-2010)

Obsah:

40.
Listina registrovaných odrôd

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2010 (vystavená 06-07-2010)

Obsah:

39.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o výške doplnkových národných priamych platieb na veľké dobytčie jednotky pre rok 2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2010 (vystavená 06-07-2010)

Obsah:

38.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 2124/2010-620
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2010 (vystavená 24-06-2010)

Obsah:

37.
Štatút Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1045/2010 - 100, ktorým sa zriaďujú verifikačné komisie na vykonávanie obhliadok a posudzovanie strát na poľnohospodárskych výrobkoch, lesných porastoch, reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach a v chovoch rýb v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, prírodných katastrof alebo mimoriadnych udalostí

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2010 (vystavená 19-05-2010)

Obsah:

36.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení sumy jednorazovej podpory na dojnicu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2010 (vystavená 10-05-2010)

Obsah:

33.
Štatút komisie, ktorým sa mení štatút komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na prerokovanie žiadostí o dotácie poskytované v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka č. 743/2009-100
34.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri šľachtiteľských osvedčení (z 26. apríla 2010 č. 1568/2010-510)
35.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov evidovaných typov mechanizačných prostriedkov pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2010 (vystavená 03-05-2010)

Obsah:

29.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. januára 2010 do 31. marca 2010
30.
Zoznam metód na skúšanie a hodnotenie krmív
31.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. apríla 2010 č. 09015/2010-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva
 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva ydravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky v znení výnosu č. 20374/2009-OL
32.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri šľachtiteľských osvedčení (z 15. apríla 2010 č. 1450/2010-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2010 (vystavená 29-04-2010)

Obsah:

27.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zverejnení doplnku k zoznamu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny
28.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2010 - Doplnok 1/10

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2010 (vystavená 30-03-2010)

Obsah:

22.
Zoznam pestovateľov cukrovej repy, ktorým možno poskytnúť dotáciu v roku 2010 za hospodársky rok 2009/2010
23.
Zoznam schválených prvých spracovateľov rajčiakov
24.
Dodatok Kalendára veľtrhov a výstav 2010
25.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskejrepubliky z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstvaSlovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008 - OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavnélátky v potravinách

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2010 (vystavená 30-03-2010)

Obsah:

9.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na rok 2010
10.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2010
11.
Plán eradikácie klasického moru ošípaných v diviačej populácii na Slovensku
12.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2010
13.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) v Slovenskej republike na roky 2010-2013
14.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na rok 2010
15.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus)v Slovenskej republike v roku 2010
16.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus Gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v rokoch 2008 - 2010
17.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus Gallus) v Slovenskej republike v rokoch 2009 – 2011
18.
Národný kontrolný programpre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriekv Slovenskej republike v rokoch 2010 – 2012
19.
Program prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych/prenosných spongiformných encefalopatií (TSE/PSE) v Slvenskej republike pre rok 2010
20.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2010
21.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR/IPV) na Slovensku na rok 2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood