Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2010

Prehľad vestníkov za rok 2010 (vystavená 11-01-2011)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2010 (vystavená 17-12-2010)

Obsah:

63.
Dodatok – Kalendár veľtrhov a výstav 2011
64.
Štatút Národnej protinákazovej komisie
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2010 (vystavená 25-11-2010)

Obsah:

61.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe pre rok 2010 (č. 1606/2010-100)
62.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške priamych platieb na rok 2010 (č. 1607/2010-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2010 (vystavená 22-11-2010)

Obsah:

60.
Štatút Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1571/2010-100, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.1321/2010-100ktorým sa zriaďujú verifikačné komisie na vykonanie fyzických terénnych obhliadok a identifikáciu strát na poľnohospodárskych výrobkoch, lesných porastoch, reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach a v chovoch rýb v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, prírodných katastrof alebo mimoriadnych udalostí

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2010 (vystavená 10-11-2010)

Obsah:

58.
Smernica č. 10970/2010-250 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu podľa zákona č. 92/1991 Zb o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a postup pri prerokovaní zákonného administratívneho postupu pri nakladaní s majetkom štátu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
59.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. 10. 2010 č. 18794/2010-OL, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2010 (vystavená 26-10-2010)

Obsah:

55.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zverejnení doplnku k zoznamu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny
56.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov - Doplnok 3/2010
57.
Doplnok k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. 07. 2010 do 30. 09. 2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2010 (vystavená 13-10-2010)

Obsah:

54.
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 13. októbra 2010 č. 1472/2010-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2010 (vystavená 12-10-2010)

Obsah:

52.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. septembra 2010 č. 18764/2010-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
 
zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL
53.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 05. 10. 2010 číslo 10900/2010-1310)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2010 (vystavená 21-09-2010)

Obsah:

50.
Štatút Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1321/2010-100, ktorým sa zriaďujú verifikačné komisie na vykonanie fyzických terénnych obhliadok a identifikáciu strát na poľnohospodárskych výrobkoch, lesných porastoch, reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach a v chovoch rýb v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, prírodných katastrof alebo mimoriadnych udalostí
51.
Kalendár veľtrhov a výstav 2011

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2010 (vystavená 31-08-2010)

Obsah:

48.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok
49.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o uverejnení sumy vyplatenej jednorazovej podpory jednotlivým žiadateľom.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2010 (vystavená 20-08-2010)

Obsah:

47.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o uznaní chovov včelích matiek za testačné stanice.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2010 (vystavená 04-08-2010)

Obsah:

46.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 20.júla 2010 č. 10203/2010-510).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2010 (vystavená 21-07-2010)

Obsah:

41.
Metodika ohodnocovania škôd na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve spôsobených prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou
42.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1.4.2010 do 30.6. 2010
43.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR o zverejnení doplnku k zoznamu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny
44.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov - Doplnok 2/2010
45.
Redakčné oznámenie o oprave Zoznamu úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív - časť Rôzne - doplnku č. 1/2009 zverejneného v čiastke 9 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva SR z 18. mája 2009 pod č. 38.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood