Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2008

Prehľad vestníkov za rok 2008 (vystavená 19-12-2008)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2008 (vystavená 19-12-2008)

Obsah:

56.
Zoznam schválených prevádzkovateľov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2008 (vystavená 10-12-2008)

Obsah:

53.
Zoznam Úradných metód a metód laboratórnej diagnostiky prenosných chorôb zvierat
54.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o výške platieb určených na jednotlivé opatrenia v Programe rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 na rok 2008 (č. 2334/2008-100)
55.
Dodatok Kalendára veľtrhov a výstav 2009

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2008 (vystavená 12-11-2008)

Obsah:

50.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o výške priamych platieb a doplnkových národných priamych platieb na rok 2008 (č. 2148/2008-100)
51.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2008 – Doplnok 3/08
52.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (z 24. októbra 2008 č. 4336/2008-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2008 (vystavená 22-10-2008)

Obsah:

48.
Smernica č. 4173/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 3680/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe štátnych podnikov a Slovenského pozemkového fondu a niektoré úlohy pri likvidácii štátnych podnikov, uverejnená vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky čiastke 19 z 22. septembra 2008 pod číslom 47
49.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. júla 2008 do 30. septembra 2008

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2008 (vystavená 24-09-2008)

Obsah:

47.
Smernica č. 3680/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe štátnych podnikov a Slovenského pozemkového fondu a niektoré úlohy pri likvidácii štátnych podnikov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2008 (vystavená 18-09-2008)

Obsah:

45.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. augusta 2008 č. 16525/2008 - OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pô-dohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 - OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 07902/2008 - OL
46.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. augusta 2008 č. 1859/2008 - 100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. septembra 2004 č. 2264/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2008 (vystavená 05-09-2008)

Obsah:

44.
Zverejnenie údajov zo žiadostí o zápis do registra zaručených tradičných špecialít „Lovecký salám“ alebo „Lovecká saláma“ a „Špekáčky“ alebo „Špekačky“

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2008 (vystavená 05-09-2008)

Obsah:

42.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok
43.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2008 (vystavená 25-08-2008)

Obsah:

38.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. júna 2008 č. 1653/2008- 100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje v znení neskorších predpisov
39.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2008 č. 1785/2008-100,ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. júla 2006 č. 2066/ 2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. júla 2007 č. 1754/2007-100
40.
Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív – Časť CHÉMIA
Doplnok č. 1/2008
41.
Mimoriadne núdzové opatrenie - zrušenie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2008 (vystavená 18-08-2008)

Obsah:

35.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na rok 2008
36.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rhinotracheitídy (IBR/IPV) na Slovensku
37.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri právne chránených odrôd (z 15. júla 2008 č. 3073/2008-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2008 (vystavená 13-08-2008)

Obsah:

32.
Doplnok k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. 04. 2008 do 30. 06. 2008
33.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2008 – Doplnok 2/08
34.
Kalendár veľtrhov a výstav 2009

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2008 (vystavená 24-06-2008)

Obsah:

29.
Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd spôsobených usmrtením zvierat v dôsledku nariadeného opatrenia
30.
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2796/2008-350 k realizácii ustanovení § 23 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2008 Z. z.
31.
Štatút komisií zriadených Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky na posudzovanie a obhliadku strát na poľnohospodárskej produkcii v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí a prírodných katastrof č.1694 / 2008-100

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood