Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2007

Prehľad vestníkov za rok 2007 (vystavená 17-01-2008)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2007 (vystavená 18-12-2007)

Obsah:

70.
Zoznam schválených spracovateľov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2007 (vystavená 14-12-2007)

Obsah:

68.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. mája 2007 č. 08704/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov
69..
Register krmivárskych podnikov – (Stav k 30. novembru 2007)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2007 (vystavená 30-11-2007)

Obsah:

67.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o výške priamych platieb na rok 2007 poskytovaných formou jednotnej platby na plochu, osobitnej platby na cukor a doplnkových priamych platieb (č. 2278/2007-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2007 (vystavená 20-11-2007)

Obsah:

62.
Schémy štátnej pomoci - Schéma štátnej pomoci na úhradu straty spôsobenej nepriaznivými poveternostnými udalosťami na poľnohospodárskych plodinách
63.
Zverejnenie údajov zo žiadostí o zápis do zoznamu výrobkov zaručených tradičných špecialít a žiadostí o posúdenie špecifikácie výrobku na získanie chráneného zemepisného označenia a chráneného označenia pôvodu - Tekovský salámový syr (špecifikácia + jednotný dokument)
64.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, z 28. februára 2007 č. 1207/2007-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich
65.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. októbra 2007 č. 14300/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách
66.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. júla 2007 č. 1750/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2007 (vystavená 08-11-2007)

Obsah:

59.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. júla 2007 do 30. septembra 2007
60.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd ( z 1. októbra 2007 č. 4050/2007-510)
61.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2007 - Doplnok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2007 (vystavená 24-09-2007)

Obsah:

57.
Schémy štátnej pomoci
58.
Dodatok k oficiálnym účastiam Slovenskej republiky na medzinárodných výstavách a veľtrhoch v zahraničí a v Slovenskej republike formou národného stánku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v roku 2007

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2007 (vystavená 11-09-2007)

Obsah:

53.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. augusta 2007 č. 19652/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006 - SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení neskorších predpisov
54.
Štatút komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. augusta 2007 č. 1953/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa štatút komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve č. 1357/2007-100
55.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2007 - Doplnok 2/07
56.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2007 (vystavená 23-08-2007)

Obsah:

51.
Smernica č. 2877/2007-420 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe štátnych podnikov a Slovenského pozemkového fondu a niektoré úlohy pri zrušení a likvidácii štátnych podnikov.
52.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2007 (vystavená 27-07-2007)

Obsah:

45.
Spoločné usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky - sekcia lesnícka a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - sekcia ochrany prírody a krajiny na jednotnú realizáciu preventívnych protipožiarnych opatrení v priestore postihnutom kalamitou a na lesných pozemkoch
46.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. apríla 2007 do 30. júna 2007
47.
Zverejnenie údajov zo žiadostí o zápis do registra zaručených tradičných špecialít
48.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. 7. 2007 č. 1754/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. júla 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve
49.
Dohoda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom roľníctva a rozvoja vidieka Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) o registrácii označenia „Slovenský oštiepok“ slovenskou stranou ako chráneného zemepisného označenia a o registrácii označenia „Oscypek“ poľskou stranou ako chráneného označenia pôvodu
 
Porozumenie pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa Republiki Słowackiej a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej zwanymi dalej „umawiającymi się stronami”o rejestracji nazwy „Slovenský oštiepok” przez stronę słowacką jako chronionego oznaczenia geograficznego oraz o rejestracji nazwy „Oscypek” przez stronę polską jako chronionej nazwy pochodzenia
 
Deklarácia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a Slovenského mliekarenského zväzu k registrácii označenia „Oscypek“ ako chráneného označenia pôvodu Poľskou republikou
50.
Redakčné oznámenie o oprave chyby vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1438/2007-100 z 20. júna 2007 o poskytovaní dotácií na zachovanie historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku (oznámenie č. 296/2007 Z. z.)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2007 (vystavená 28-06-2007)

Obsah:

42.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1438/2007-100 z 20. júna 2007 o poskytovaní dotácií na zachovanie historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku
43.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. januára 2006 č.3760/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mrazené krémy
44.
Zoznam mechanizačných prostriedkov určených pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín evidovaných podľa § 15 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti (aktualizovaný k 31. máju 2007)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2007 (vystavená 28-06-2007)

Obsah:

41.
Listina registrovaných odrôd

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2007 (vystavená 15-06-2007)

Obsah:

37.
Opatrenia proti rozširovaniu karanténnej nákazy Spála jadrovín (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al) na Slovensku vo vzťahu ku kočovaniu včelstiev - Č. j.: 108/OOR/2007
38.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. mája 2007 č. 12290/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdo-hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006 - SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení neskorších predpisov
39.
Oznámenie o zrušení štatútu Národnej komisie pre bezpečnosť potravín a krmív
40.
Redakčné oznámenie o oprave prílohy č. 4 oznámenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (z 24. apríla 2007 č. 2354/2007-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood