Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2006

Prehľad vestníkov za rok 2006 (vystavená 12-01-2007)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2006 (vystavená 21-12-2006)

Obsah:

76.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26.10.2006 č. 2545/2006-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004 -100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1467/2006-100
77.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2005 č. 2608/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich
78.
Dodatok, ktorým sa mení štatút komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 3751/2005-100 zo 14. decembra 2005 pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu (č. 2727 /2006-100 z 28. novembra 2006)
79.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov aschválených veterinárnych prípravkov od 1. októbra 2006 do 31. decembra 2006
80.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (z 11. decembra 2006 č. 6476/2006-510)
81.
Zmeny v Listine registrovaných odrôd pre rok 2006 - Poľné plodiny a zeleniny

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2006 (vystavená 27-11-2006)

Obsah:

72.
Štatút koordinačnej pracovnej skupiny Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2621/ 2006-100 pre prípravu a implementáciu systému krížového plnenia
73.
Štatút odborných pracovných skupín Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2622/ 2006-100 pre prípravu a implementáciu systému krížového plnenia
74.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o výške priamych platieb na rok 2006 poskytovaných formou jednotnej platby na plochu, osobitnej platby na cukor a doplnkových priamych platieb ( z 9. novembra 2006 č. 2627/2006-100)
75.
Dodatok č.1 k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy podávania, prijímania, evidovania, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností a petícií a vybavovania podaní, ktoré nie sú sťažnosťami na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky; uverejnenému v čiastke 27 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 9. decembra 2004 pod č. 125 (č. 4855/2004-020)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2006 (vystavená 16-11-2006)

Obsah:

69.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. júla 2006 do 30. septembra 2006
70.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2006 – Doplnok 2/06
71.
Redakčné oznámenie o oprave výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2005 č. 04120/2005 - SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/5/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách zverejneného v čiastke 12 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3. mája 2005

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2006 (vystavená 26-10-2006)

Obsah:

68.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2006 (vystavená 16-10-2006)

Obsah:

64.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách
65.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 č. 19761/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/5/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách (oznámenie č. 242/2004) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2005 č. 04120/2005-SL (oznámenie č. 184/2005).
66.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. októbra 2006 č. 20728/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotí&
67.
Dodatok č. 4 k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve formou priamych platieb

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2006 (vystavená 02-10-2006)

Obsah:

62.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka
63.
Dodatok č. 2 k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o všeobecných pravidlách spoločnej organizácie trhu s vínom č. 26/2004

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2006 (vystavená 20-09-2006)

Obsah:

59.
Dodatok č. 3 k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve formou priamych platieb
60.
Táto oprava sa týka len tlačenej verzie vestníka MP SR nakoľko v internetovej verzii Čl. II nevypadol.
Redakčné oznámenie o oprave výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 9. augusta 2006 č. 2163/2006-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100
61.
Redakčné oznámenie o oprave zoznamu úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív časti rôzne zverejneného v čiastke 13 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 20. júla 2006 ako doplnok č. 1/2006

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2006 (vystavená 31-08-2006)

Obsah:

55.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotíctva Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 2063/2006-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2005 č. 3445/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách
56.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 9. augusta 2006 č. 2163/2006-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100
57.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotíctva Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 13760/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov
58.
Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 4111/2006-320 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2006 (vystavená 21-08-2006)

Obsah:

53.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o určitých výnimočných opatreniach na podporu trhu v sektore vajec a hydiny v Slovenskej republike
54.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (zo 17. júla 2006 č. 4810/2006-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2006 (vystavená 14-08-2006)

Obsah:

50.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12.7. 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve
51.
Zmena Štatútu Slovenského pozemkového fondu
52.
Dodatok č. 2 k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve formou priamych platieb

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2006 (vystavená 26-07-2006)

Obsah:

41.
Zoznam mechanizačných prostriedkov
42.
Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív časť RÔZNE - Doplnok č. 1/2006
43.
Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív časť MIKROBIOLÓGIA
44.
Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív časť CHÉMIA - Doplnok č. 1/2006
45.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov schválených veterinárnych prípravkov od 1. apríla 2006 do 30. júna 2006
46.
Zverejnenie údajov zo žiadostí o zápis do zoznamu výrobkov zaručených tradičných špecialít na účely námietkového konania - Šunková saláma, Špekačky, Bravčová domáca klobása, Inovecká trvanlivá
47.
Redakčné oznámenie o oprave zverejnenia údajov zo žiadostí o zápis do zoznamu výrobkov zaručených tradičných špecialít
48.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2006 - Doplnok 1/06
49.
Zoznam plodín a škodlivých organizmov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2006 (vystavená 23-06-2006)

Obsah:

40.
Metodický pokyn č. 4111/2006-320 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood