Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2005

Vestník čiastka 14/2005 (vystavená 01-06-2005)

Obsah:

54.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, z 20. apríla 2005 č. 07174/2005-SL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 195/1996 Z. z.)
55.
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy geneticky modifikovaných potravín a krmív
56.
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2865/2005-700 z 5. mája 2005 o postupe štátnych organizácií lesného hospodárstva na realizáciu zámeny lesných pozemkov vo vlastníctve štátu za lesné pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb a postupe pri nájme lesných pozemkov vo vlastníctve štátu
57.
Štatút Tokajskej správnej komisie
58.
Štatút Komisie na hodnotenie vína
59.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. mája 2005 č. 2374/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení neskorších predpisov
60.
Redakčné oznámenie o oprave výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2059/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kávové extrakty a čakankové extrakty zverejneného v č. 12/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2005 (vystavená 13-05-2005)

Obsah:

49.
Metodický pokyn k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva 500/581/2005
50.
Zoznam mimoriadnych opatrení vydaných podľa § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z od 1. januára do 31. decembra 2004
51.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie - Doplnok 1/05
52.
Dodatok k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve poskytovanej formou jednotnej platby na plochu a doplnkových vyrovnávacích platieb
53.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23.marca 2005 č. 28576/2004 - SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004 - OAP

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2005 (vystavená 03-05-2005)

Obsah:

45.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2005 č. 04120/2005 - SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/5/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách
46.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2059/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kávové extrakty a čakankové extrakty
47.
Zásady, ktorými sa menia a dopĺňajú zásady na uplatňovanie niektorých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom uverejnené v čiastke 13 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 15. júla 2001 pod číslom 51/2001
48.
Doplnok kalendára zahraničných výstav a veľtrhov garantovaných Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex Nitra a Lignumexpo - Les pre rok 2005

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2005 (vystavená 02-05-2005)

Obsah:

44.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie - 2005

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2005 (vystavená 22-04-2005)

Obsah:

39.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 23. marca 2005 č. 2080/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997 - 100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách, v znení neskorších predpisov
40.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 č. 2606/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky
41.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve poskytovanej formou jednotnej platby na plochu a doplnkových vyrovnávacích platieb
42.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (zo 7. apríla 2005 číslo 2854/2005-510)
43.
Doplnok k Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2005

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2005 (vystavená 23-03-2005)

Obsah:

35.
Dodatok k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o všeobecných pravidlách spoločnej organizácie trhu s vínom č. 26/2004
36.
Redakčné oznámenie o oprave chyby vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, zo 14. februára 2005 č. 1779/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3235/1/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich
37.
Zásady zverejňovania materiálov vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
38.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. marca 2005 č. 1908/2005-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republikya Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/1/2002 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatočných zvierat v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 č. 2689/2004 - 100

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2005 (vystavená 17-03-2005)

Obsah:

28.
Kompletný zoznam dodávateľov krmív - Stav k 31. 1. 2005
29.
Metodický pokyn, ktorým sa upravuje postup pri správe a vymáhaní pohľadávok štátu zabezpečovaný po zrušení štátnych fondov Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky
30.
Zverejnenie údajov zo žiadostí o zápis do zoznamu výrobkov špecifického charakteru a žiadostí o posúdenie špecifikácie výrobku na získanie chráneného zemepisného označenia (Skalický trdelník, „Šovrda“ - Údená šunka, Slovenská parenica, Oravská slanina, Gazdovská klobása)
31.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č. 1650/2005-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3562/2003-100 o označovaní a evidencii oviec a kôz a o vedení centrálneho registra oviec a kôz
32.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, zo 14. februára 2005 č. 1779/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3235/1/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich
33.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č. 1761/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín
34.
Národný program ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo na roky 2005 - 2009

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2005 (vystavená 09-03-2005)

Obsah:

25.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky k zákonu č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
26.
Usmernenie č. 568/2005-120 z 3. februára 2005, ktorým sa vydávajú pravidlá slobodného prístupu k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky
27.
Štatút Rezortnej likvidačnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 934/2005-420

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2005 (vystavená 08-03-2005)

Obsah:

14.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov (vydanému k 1. januáru 2004) od 1. októbra 2004 do 31. decembra 2004
15.
Zoznam hromadne vyrábaných veterinárnych liekov a biopreparátov registrovaných v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov v Slovenskej republike - Stav k 4. januáru 2005
16.
Ozdravovací program chovov ošípaných od Aujeszkyho choroby v Slovenskej republike
17.
Národný program eradikácie besnoty v Slovenskej republike
18.
Ozdravovací program stád hovädzieho dobytka od enzootickej bovinnej leukózy v Slovenskej republike
19.
Plán prieskumu pseudomoru hydiny u hydiny na Slovensku v roku 2005
20.
Národný ozdravovací program chovov hydiny od salmonelových infekcií na Slovensku v roku 2005
21.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2005
22.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči TSE v Slovenskej republike
23.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2005 (Na základe zákona NR SR č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov)
24.
Plán eradikácie klasického moru ošípaných v diviačej populácií na Slovensku v roku 2005

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2005 (vystavená 17-02-2005)

Obsah:

10.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu
11.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 20799-1/2004 – SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/4/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín (oznámenie č.195/2004 Z. z.)
12.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1799/2003-100 z 9. júna 2003, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami
13.
Redakčné oznámenie o oprave článku 2 a prílohy č. 1 usmernenia ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 8/2005 na úseku štátnej správy o podmienkach stanovenia individuálnych limitov pre získanie prémií na chov dojčiacich kráv uverejneného v čiastke 4 z 28. januára 2005

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2005 (vystavená 02-02-2005)

Obsah:

8.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podmienkach stanovenia individuálnych limitov pre získanie prémií na chov dojčiacich kráv
9.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podmienkach stanovenia individuálnych limitov pre získanie prémií na chov oviec a kôz

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2005 (vystavená 10-02-2005)

Obsah:

5.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. januára 2005 č. 3357/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín, v znení výnosu z 21. júla 2004 č. 1968/2004-100
6.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. januára 2005 č. 3301/2004-100, o normách strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy strát a uplatnenie týchto strát liehu na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu
7.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. januára 2005 č. 3372/2004-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách, v znení výnosu z 21. júla 2004 č. 1907/2004-100

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2005 (vystavená 02-02-2005)

Obsah:

2.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie - Doplnok 4/04
3.
Zoznam registrovaných spracovateľov
4.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri právne chránených odrôd (zo 17. januára 2005 č. 795/2005-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood