Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2005

Prehľad vestníkov za rok 2005 (vystavená 03-01-2006)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2005 (vystavená 04-01-2006)

Obsah:

97.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č. 1778/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hydinové mäso a králičie mäso
98.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2005 č. 3445/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách
99.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 č. 3785/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č. 1752/2005 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky
100.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 č. 30112/2005 - SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/4/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín (oznámenie č.195/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2005 (vystavená 22-12-2005)

Obsah:

96.
Štatút komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 3751/2005-100 zo 14. decembra 2005 pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2005 (vystavená 22-12-2005)

Obsah:

89.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o výške sumy platby poskytovanej formou jednotnej platby na plochu poľnohospodárskej pôdy a formou doplnkových vyrovnávacích platieb (z 28. novembra 2005 č. 3712/2005-100)
90.
Kalendár výstav a veľtrhov pre rok 2006
91.
Dodatok č. 1 k metodickému pokynu č. 500/581/2005 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva
92.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. decembra 2005 č 3703/2005-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu
93.
Zmeny v Listine registrovaných odrôd v roku 2005
94.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (zo 4. novembra 2005 číslo 6388/2005-510 )
95.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. júla 2005 do 30. septembra 2005

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2005 (vystavená 21-11-2005)

Obsah:

85.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č. 3440/2005-100, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2002 č. 2953/ 2002-100, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mlieko (oznámenie č. 683/2002 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3622/2003-100 (oznámenie č.18/2004 Z.z.)
86.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č.3493/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov
87.
Štatút Národnej protinákazovej komisie
88.
Redakčné oznámenie o oprave výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. augusta 2005 č. 1895/2004–100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky zverejneného v čiastke 22 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. októbra 2005

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2005 (vystavená 13-10-2005)

Obsah:

84.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. augusta 2005 č. 1895/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2005 (vystavená 04-10-2005)

Obsah:

77.
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky vo veci použitia holorubného hospodárskeho spôsobu a jeho určovania v lesných hospodárskych plánoch (č. 5389/2005-710 z 2. septembra 2005)
78.
Opatrenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26. augusta 2005 č. 5370/2005-500, ktorými sa zrušujú trhové poriadky
79.
Smernica pre získavanie, spracovanie a využívanie geografických údajov v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 4702/2005-230
80.
Zásady, ktorými sa menia zásady na uplatňovanie niektorých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, uverejnené v čiastke 13 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 15. júla 2001 pod číslom 51/ 2001 v znení zásad uverejnených v čiastke 12 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26. apríla 2005 pod číslom 47/2005
81.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republikyz 18. augusta 2005 č. 3069/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č. 1761//2005-100
82.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. januára 2005 č. 3390/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca konzumné zemiaky a výrobky z nich
83.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. septembra 2005 č. 15246/ 2005 – SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/4/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín (oznámenie č. 195/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 20799-1/2004 – SL (oznámenie č. 46/2005 Z. z.) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch (ďalej len „zákon o lesoch“)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2005 (vystavená 16-09-2005)

Obsah:

74.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č. 1752/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky
75.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok
76.
Redakčné oznámenie o oprave článku 5 metodického pokynu č. 3318/05-520 k § 40 zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov a článku 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS uverejneného v čiastke 15 z 10. júna 2005

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2005 (vystavená 25-08-2005)

Obsah:

70.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou
71.
Redakčné oznámenie o oprave prílohy č. 5 oznámenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd č. 4901/2005-510 uverejneného v čiastke 17 z 27. júla 2005
72.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie - Doplnok 2/05
73.
Podmienky na poskytovanie finančných prostriedkov na nadobudnuté skladiskové záložné listy na tovar rastlinného pôvodu z úrody roku 2005 uskladnený vo verejných skladoch

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2005 (vystavená 24-08-2005)

Obsah:

69.
Listina registrovaných odrôd

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2005 (vystavená 03-08-2005)

Obsah:

64.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2667/2005-100 zo 6. júla 2005, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 46/1994-100 zo dňa 29. marca 1994, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok
65.
Zoznam hromadne vyrábaných veterinárnych liekov a biopreparátov registrovaných v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov v Slovenskej republike. Stav k 1. júlu 2005.
66.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. apríla 2004 do 31. júna 2005
67.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (z 11. júla 2005 číslo 4901/2005-510)
68.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 č. 2657/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2005 (vystavená 13-07-2005)

Obsah:

63.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 9. júna 2005 č. 2548/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2005 (vystavená 16-06-2005)

Obsah:

61.
Metodický pokyn - Číslo: 3318/05-520 k § 40 zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov a článku 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS
62.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. mája 2005 č. 2537/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood