Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2004

Vestník čiastka 5/2004 (vystavená 18-02-2004)

Obsah:

10.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3757/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením
11.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o vydaní šľachtiteľských osvedčení (zo 17.9.2003 číslo 100/2003-510)
12.
Listina registrovaných odrôd pre rok 2003
13.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o vydaní šľachtiteľských osvedčení (z 26. 1. 2004 č. 81/2004-510)
14.
Kompletný zoznam dodávateľov krmív - Stav k 31. 12. 2003

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2004 (vystavená 19-03-2004)

Obsah:

9.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2003 č. 2915/2003-100 o normách strát liehu prípustných pri prevádzkovaní liehovarníckeho závodu a iných spracovateľov liehu, použití noriem strát liehu a alkoholometrických tabuľkách

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2004 (vystavená 05-02-2004)

Obsah:

7.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 19. januára 2004 č. 152/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory na štrukturálne zmeny poľnohospodárstva v záujme konkurencieschopnosti jeho produkcie na trhu
8.
Zoznam vydaných povolení na dovoz neregistrovaných odrôd osív a sadív a povolení na stanovenie odliťných kvalitatívnych podmienok osív za obdobie od 1. 7. do 31. 12. 2003

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2004 (vystavená 27-01-2004)

Obsah:

3.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3561/2003-100 o označovaní ošípaných, o evidencii ošípaných a o vedení centrálneho registra ošípaných
4.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3562/2003-100 o označovaní a evidencii oviec a kôz a o vedení centrálneho registra oviec a kôz
5.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3622/2003-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2002 č. 2953/2002-100, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mlieko
6.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3652/2003-100 o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2004 (vystavená 03-02-2004)

Obsah:

1.
Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív - časť Chémia
2.
Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív - časť Rôzne

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood