Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2004

Vestník čiastka 15/2004 (vystavená 31-05-2004)

Obsah:

68.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 978/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca niektoré cukry
69.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1188/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca med
70.
Usmernenia ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky k zákonu č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov
71.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie - Doplnok 2/04

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2004 (vystavená 26-05-2004)

Obsah:

67.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie - 2004

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2004 (vystavená 06-05-2004)

Obsah:

66.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2004 (vystavená 13-05-2004)

Obsah:

57.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004 č. 1010/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny
58.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva
59.
Štatút komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pre poskytovanie podpôr v pôdohospodárstve podľa usmernení ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1144/04-100 z 20. apríla 2004
60.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy na vytvorenie systému identifikácie nadbytočný˝ch množûstiev výrobkov v sektore cukru
61.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky o poskytovaní podpory na historicky a spoločensky významné zariadenia Národnému žrebčínu Topolčianky, š.p. a Závodisku, š.p. Bratislava pri účasti na súťažiach a pre súťažiacich
62.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky o poskytovaní investičnej podpory na historicky a spoločensky významné zariadenia Národnému žrebčínu Topolčianky, š.p. a Závodisku, š.p. Bratislava pri účasti na súťažiach a pre súťažiacich
63.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky o poskytovaní podpory na využívanie závlah a závlahovú vodu
64.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky o poskytovaní investičnej podpory na stavby, rekonštrukciu a modernizáciu hydromelioračných zariadení súvisiacich s využívaním závlah
65.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (z 13. apríla 2004 č. 2234/2004-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2004 (vystavená 05-05-2004)

Obsah:

52.
Dostihový poriadok Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Dostihový poriadok Slovenskej republiky schválený Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky dňa 28. marca 1994 č. j. 2735/94-400 v znení neskorších doplnkov
53.
Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív - Doplnok č. 1/2004
54.
Zmeny v Listine registrovaných odrôd v roku 2003
55.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podpore v poľnohospodárstve poskytovanej formou jednotnej platby na plochu poľnohospodárskej pôdy a formou platby pre vybrané plodiny pestované na ornej pôde
56.
Doplnok k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 31. decembra 2003 do 31. marca 2004
Zoznam hromadne vyrábaných domácich a zahraničných veterinárnych liekov a biopreparátov registrovaných v Slovenskej republike - Stav k 21. januáru 2004
Zoznam schválených domácich a zahraničných veterinárnych prípravkov - Stav k 21. januáru 2004

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2004 (vystavená 04-05-2004)

Obsah:

42.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 328/2004 - 100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996 - 100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky
43.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/1/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny nového typu
44.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/2/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
45.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách
46.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/4/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín
48.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/6/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca extrakčné rozpúšťadlá
49.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/7/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca arómy
50.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/8/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca osobitné prísady do potravín
51.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu
47.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/5/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2004 (vystavená 08-04-2004)

Obsah:

24.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy poskytovania výrobných náhrad za výrobu určených výrobkov z cukru používaných v chemickom priemysle
25.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o organizácii trhu so sušeným krmivom, poskytovaní podpory spracovateľským podnikom na sušené krmivo
26.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o všeobecných pravidlách spoločnej organizácie trhu s vínom
27.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o organizácii trhu so živými rastlinami, hľuzami, cibuľami, rezanými kvetmi a okrasnými listami
28.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o všeobecných pravidlách spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou
29.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy udeľovania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
30.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy organizácie trhu s obilninami
31.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o všeobecných pravidlách spoločnej organizácie trhu s bravčovým mäsom
32.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o všeobecných pravidlách spoločnej organizácie trhu s hovädzím a teľacím mäsom
33.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o všeobecných pravidlách spoločnej organizácie trhu s hydinou, hydinovým mäsom a vajciami
34.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o všeobecných pravidlách spoločnej organizácie trhu s ovčím a kozím mäsom
35.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o všeobecných pravidlách spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami
36.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy sledovania cien vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov a poskytovania cenových informácií príslušným orgánom Európskej únie
37.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy uplatòovania systému kvót v sektore cukru
38.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy rozdelenia množstiev cukrovej repy na výrobu cukru
39.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o organizácii trhu s ľanom a konope pestovaným na vlákno
40.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o organizácii trhu s osivom, poskytovaní podpory na produkciu osiva a registrácie zmlúv na rozmnožovanie osiva v tretích krajinách
41.
Štatút Výboru na posudzovanie špecifikácií poľnohospodárskych výrobkov a potravín a námietok voči nim zo 4. marca 2004 č. 1033/2004-800

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2004 (vystavená 18-03-2004)

Obsah:

20.
Zoznam registrovaných hnojív
21.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie - Doplnok 1/04
22.
Dodatok č. 1103/2004-340 k smernici Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1941/2003 z 10. júla 2003 o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
23.
Zmeny v Listine registrovaných odrôd v roku 2003

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2004 (vystavená 05-03-2004)

Obsah:

18.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. februára 2004 č. 154/2004-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z.z.)
19.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z  20. februára 2004 č. 304/2004-100 o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré môžu asistovať úradným veterinárnym lekárom pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2004 (vystavená 05-03-2004)

Obsah:

15.
Štatút Rezortnej likvidačnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 289/2004-420
16.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o prideľovaní kvóty, organizácii trhu so surovým tabakom, a určení nákupných miest
17.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z  9. februára 2004 č. 150/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/3/2002-100 (oznámenie č. 82/2002 Z. z.)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood