Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2004

Vestník čiastka 27/2004 (vystavená 22-12-2004)

Obsah:

125.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy podávania, prijímania, evidovania, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností a petícií a vybavovania podaní, ktoré nie sú sťažnosťami na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky (č. 4855/2004-020)
126.
Štatút komisie pre hospodárenie s darovanými prostriedkami určenými na obnovu lesa Tatranského národného parku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2004 (vystavená 10-12-2004)

Obsah:

114.
Dodatok k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy udeľovania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov č. 29/2004
115.
Dodatok k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky o poskytovaní podpory na využívanie závlah a závlahovú vodu č. 63/2004
116.
Metodický pokyn o prevode majetku štátu v správe štátnych podnikov rezortu a Slovenského pozemkového fondu
117.
Štatút Rezortnej privatizačnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 4620/2004-420
118.
Diagnostická príručka ustanovujúca diagnostické postupy, metódy odberu vzoriek a kritériá na vyhodnocovanie laboratórnych testov na potvrdenie klasického moru ošípaných 1/2004/276
119.
Diagnostická príručka diagnostiky afrického moru ošípaných 1/2004/277
120.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 č. 2689/2004-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/1/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatočných zvierat
121.
Návrh kalendára zahraničných výstav a veľtrhov garantovaných Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex Nitra a Lignumexpo-Les pre rok 2005
122.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov (vydanému k 1. januáru 2004) od 1. júla 2004 do 30. septembra 2004
123.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie - Doplnok 3/04
124.
Oznámenie MP SR o sume platby poskytovanej formou jednotnej platby na plochu poľnohospodársky využívanej pôdy a formou platby pre vybrané plodiny pestované na ornej pôde

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2004 (vystavená 16-11-2004)

Obsah:

108.
Metodický pokyn k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva
109.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy organizácie trhu s obilninami
110.
Výnimka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z používania prípravkov na ochranu rastlín
111.
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickom poľnohospodárstve č. j. 4578/2004-620
112.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickom poľnohospodárstve č. j. 4579/2004-620
113.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (zo 14. októbra 2004 č. 4761/2004-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2004 (vystavená 19-10-2004)

Obsah:

103.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. septembra 2004 č. 2264/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty
104.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. septembra 2004 č. 2265/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka
105.
Národný plán kontroly rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v Slovenskej republike pre rok 2004
106.
Oznámenie o oprave
107.
Redakčné oznámenie o oprave prílohy č. 5 výnosu č. 3561/2003-100 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3561/2003-100 o označovaní ošípaných, o evidencii ošípaných a o vedení centrálneho registra ošípaných

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2004 (vystavená 17-09-2004)

Obsah:

102.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2004 (vystavená 11-10-2004)

Obsah:

100.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2136/2004-100 z 23. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív, v znení neskorších predpisov
101.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 23. augusta 2004 č. 2145/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 149/2/2003-100

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2004 (vystavená 23-08-2004)

Obsah:

94.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. júna 2004 č. 1882/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu
95.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. júla 2004 č. 1968/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín
96.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. júla 2004 č.1905/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2743/2002-100
97.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z  3. augusta 2004 č. 1657/2004-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam právnických osôb
98.
Doplnok k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. apríla 2004 do 30. júna 2004
99.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. júla č. 1907/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004- 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách (oznámenie č. 241/2004 Z. z.)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2004 (vystavená 17-08-2004)

Obsah:

89.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 23. júna 2004 č. 1685/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré
90.
Kalendár výstav a veľtrhov na rok 2004
91.
Usmernenie na poskytovanie finančných prostriedkov za účasť na výstavách Grüne Woche Berlín a Salima Brno v roku 2004
92.
Podmienky na poskytovanie finančných prostriedkov na nadobudnuté skladiskové záložné listy na tovar rastlinného pôvodu z úrody roku 2004 uskladnený vo verejných skladoch
93.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (z 8. júla 2004 č. 6016/2004-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2004 (vystavená 15-07-2004)

Obsah:

84.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1773/2004-100 z 23. júna 2004, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/3/2002 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky a jedlé tuky živočíšneho pôvodu (oznámenie č. 310/2002 Z. z.)
85.
Dodatok k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy rozdelenia množstiev cukrovej repy na výrobu cukru č. 38/2004
86.
Metodický pokyn organizačného zabezpečenia likvidácie štátnych podnikov rezortu pôdohospodárstva
87.
Metodický pokyn, ktorým sa upravuje postup pri správe a vymáhaní pohľadávok štátu zabezpečovaný po zrušení štátnych fondov Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky
88.
Štatút Riadiaceho výboru na organizovanie trhu s výrobkami

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2004 (vystavená 29-06-2004)

Obsah:

83.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. júna 2004 č. 1397/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kakao a čokoládu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2004 (vystavená 13-07-2004)

Obsah:

82.
Listina registrovaných odrôd

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2004 (vystavená 17-06-2004)

Obsah:

72.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky k zákonu č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
73.
Zoznam registrovaných spracovateľov
74.
Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2004 - č. j. 459/2004
76.
Register ekologických výrobcov bioproduktov v konverzii v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín k 30. aprílu 2004
75.
Register ekologických výrobcov bioproduktov v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín k 30. aprílu 2004
77.
Register osôb uvádzajúcich bioprodukty a biopotraviny do obehu v systéme ekologického poľnohospodársva a výroby biopotravín k 30. aprílu 2004
78.
Register výrobcov biopotravín v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín k 30. aprílu 2004
79.
Register osôb zberajúcich voľne rastúce rastliny a ich časti v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín k 30. aprílu 2004
80.
Register žiadateľov o registráciu do systému ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín k 30. aprílu 2004
81.
Register certifikačných orgánov v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood