Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2003

Vestník čiastka 12/2003 (vystavená 06-06-2003)

Obsah:

42.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie - 2003

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2003 (vystavená 04-06-2003)

Obsah:

40.
Smernica pre kategorizáciu vodných stavieb a zoznam odborne spôsobilých osôb pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
41.
Listina registrovaných odrôd pre rok 2002

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2003 (vystavená 14-05-2003)

Obsah:

36.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 8. apríla 2003 č. 969/2/2003- 100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č.148/2/2003-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve
37.
Doplnok k Metodickému usmerneniu k niektorým ustanoveniam výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č.148/1/2003-100, o podpore na obhospodarovanie poľnohospodársky znevýhodnených oblastí (Číslo 537/2003-100)
38.
Doplnok k Metodickému usmerneniu k niektorým ustanoveniam výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č.148/2/2003-100, o podpore podnikania v poľnohospodárstve, v znení výnosu z 8. apríla 2003 č. 969/2/2003-100 (Číslo 538/2003-100)
39.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie (Doplnok 1/03)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2003 (vystavená 23-04-2003)

Obsah:

33.
Potravinový kódex Slovenskej republiky
34.
Smernica č. 1/2003 Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry Slovenskej republiky na podporu propagácie spotreby a odbytu vybraných druhov výrobkov
35.
Kalendár výstav a veľtrhov pre rok 2003

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2003 (vystavená 23-04-2003)

Obsah:

32.
Potravinový kódex Slovenskej republiky (1. časť a 2. časť)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2003 (vystavená 31-03-2003)

Obsah:

18.
Metodické usmernenie k niektorým ustanoveniam výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 148/1/2003-100 o podpore na obhospodarovanie poľnohospodársky znevýhodnených oblastí (Číslo 537/2003-100)
19.
Metodické usmernenie k niektorým ustanoveniam výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 148/2/2003-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve (Číslo 538/2003-100)
20.
Oznámenie o oprave vo Výnose Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 148/1/ 2003-1 00, ktorým sa ustanovuje výška podpory na obhospodarovanie poľnohospodársky znevýhodnených oblastí
21.
Štatút rezortnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pre poskytovanie podpôr v pôdohospodárstve (Číslo 535/03 - 100 z 25. 2. 2003)
22.
Štatút regionálnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pre poskytovanie podpôr v pôdohospodárstve (Číslo 536/03 - 100 z 25. 2. 2003)
24.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o Zozname registrovaných hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok (z 26. 2. 2003 číslo 100/2003-510)
23.
Opatrenia č. 972/2003-510 zo dňa 27. 2. 2003
25.
Register ekologických výrobcov bioproduktov v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín k 1. januáru 2003
26.
Register certifikačných orgánov v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín
28.
Register osôb uvádzajúcich bioprodukty a biopotraviny do obehu v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín k 1. januáru 2003
27.
Register ekologických výrobcov bioproduktov v konverzii v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín k 1. januáru 2003
29.
Register výrobcov biopotravín v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín k 1. januáru 2003
30.
Register osôb zberajúcich voľne rastúce rastliny a ich časti v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín k 1. januáru 2003
31.
Register žiadateľov o registráciu do systému ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín k 1. januáru 2003

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2003 (vystavená 31-03-2003)

Obsah:

16.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 149/ 1/2003-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/1/2002-100
17.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 149/ 2/2003-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2003 (vystavená 14-04-2003)

Obsah:

13.
Metodický pokyn pre žiadateľov o finančnú pomoc z programu SAPARD pre opatrenia č. 1,2,4a,5.
14.
Metodický pokyn pre žiadateľov o finančnú pomoc z programu SAPARD pre opatrenie č.7
15.
Metodické usmernenie k postupom, ktoré sa vzťahujú na uzatváranie zmlúv na služby, dodávky (tovary) a práce pri realizácii programu SAPARD v Slovenskej republike

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2003 (vystavená 27-02-2003)

Obsah:

8.
Metodický pokyn na povoľovanie výnimiek podľa § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podnikrezortu pôdohospodárstva a Slovenský pozemkový fond
9.
Zoznam prídavných látok a materiálov, ktoré možno používať pri spracovávaní bioproduktov a pri výrobe biopotravín, vrátane ich balenia, v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2003
10.
Povolenie na výrobu obchodného osiva ovsa nahého pre výsev na jar 2003
11.
Zoznam klasifikátorov jatočných ošípaných, ktorí sú oprávnení vykonávať klasifikáciu jatočných ošípaných
12.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o vydaní šľachtiteľských osvedčení (z 27.1. 2003 číslo 100/2003-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2003 (vystavená 11-02-2003)

Obsah:

6.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 148/ 1/2003-100, ktorým sa ustanovuje výška podpory na obhospodarovanie poľnohospodársky znevýhodnených oblastí
7.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 148/ 2/2003-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2003 (vystavená 29-01-2003)

Obsah:

4.
Doplnok k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 30. 9. 2002 do 7. 1. 2003
5.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie - Doplnok 4/2002

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2003 (vystavená 29-01-2003)

Obsah:

1.
Výrobky podliehajúce organizovaniu a podpore trhu v roku 2003 a zásady organizovania a podpory trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a skupinami výrobkov v roku 2003
2.
Celoplošné povolenie na výrobu obchodného osiva jarnej pšenice pre jarný osev v roku 2003
3.
Dodatok Listiny registrovaných odrôd pre rok 2002

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood