Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2003

Vestník čiastka 25/2003 (vystavená 15-01-2004)

Obsah:

85.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 3803/2/2003-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 148/2/2003-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve v znení výnosu z 8. apríla 2003 č. 969/2/2003-100
86.
Doplnok k Zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2003 č.j. 441/2003-610
87.
Doplnok k Zoznamu povolených hnojív, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2003 č.j. 442/2003-610
88.
Register ekologických výrobcov bioproduktov v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín k 1. októbru 2003
89.
Register osôb uvádzajúcich bioprodukty a biopotraviny do obehu v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín k 1. októbru 2003
90.
Register certifikačných orgánov v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín
91.
Register ekologických výrobcov bioproduktov v konverzii v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín k 1. októbru 2003
92.
Register osôb zberajúcich voľne rastúce rastliny a ich časti v systéme ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín k 1. októbru 2003
93.
Register žiadateľov o registráciu do systému ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín k 1. októbru 2003
94.
Mimoriadne núdzové opatrenie (č. 10760/2003-220) (malachitová zelená)
95.
Rozhodnutie (č. 2873/2003)
96.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie (Doplnok 4/03)
97.
Mimoriadne núdzové opatrenie (živočíšna múčka a živočíšny tuk)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2003 (vystavená 16-12-2003)

Obsah:

79.
Potravinový kódex - Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej repubiky z 27. októbra 2003 č. 2986/2003 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny
80.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2003 č. 2914/2003-100 o denaturačných prostriedkoch, ich najmenšom prípustnom množstve, požiadavkách na prípravu denaturovaného liehu, požiadavkách na denaturovaný lieh a o použití denaturovaného liehu
81.
Dodatok k Listine registrovaných odrôd uverejnených v čiastke 13 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 9. júna 2003
82.
Mimoriadne opatrenie pre uznávanie zdravotného stavu zemiakového sadiva
83.
Doplnok k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 30. 4. 2003 do 30. 9. 2003
84.
Smernica na poskytovanie štátnej podpory formou poskytovania prostriedkov na nadobudnuté záložné listy na tovar rastlinného pôvodu z úrody roku 2003 uskladnený vo verejných skladoch (č. 3531/2003-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2003 (vystavená 16-12-2003)

Obsah:

74.
Štatút zo 6. novembra 2003 č. 3477/2003-100, ktorým sa dopĺňa Štatút rezortnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pre poskytovanie podpôr v pôdohospodárstve č. 535/03 100 z 25.2.2003
75.
Štatút zo 6. novembra 2003 č. 3478/2003-100, ktorým sa dopĺňa Štatút regionálnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pre poskytovanie podpôr v pôdohospodárstve č. 536/03 100 z 25. 2. 2003
76.
Doplnok č. 2 k Metodickému usmerneniu k niektorým ustanoveniam výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR z 21. januára 2003 č.148/2/2003-100, o podpore podnikania v poľnohospodárstve, v znení výnosu z 8. apríla 2003 č. 969/2/2003-100 a uznesenia vlády SR č. 886 z 24. septembra 2003 (Číslo: 538/2003-100)
77.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o pravidlách prideľovania kvót pre cukor a kvót pre izoglukózu
78.
Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2003 (vystavená 11-11-2003)

Obsah:

69.
VýnosMinisterstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 27. októbra 2003 č. 3158/ 2003-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách v znení neskorších predpisov
70.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 27. októbra 2003 č. 3159/ 2003-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/2/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na technologické zariadenia a technologické postupy na výrobu kŕmnych zmesí, ktoré sa neoverujú, ukazovatele výživnej hodnoty a použiteľnosti kŕmnych zmesí, ich bližšie hodnotenie a podmienky uvádzania do obehu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/2/2002-100
71.
Metodické usmernenie postupu vyhodnotenia množstva predaja surového kravského mlieka a individuálnych mliečnych kvót k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2002 č. 2953/2002-100, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mlieko
72.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o vydaní šľachtiteľských osvedčení (z 17. 9. 2003 číslo 100/2003-510)
73.
Štatút Rezortnej privatizačnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (Číslo: 10939/2003-250)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2003 (vystavená 11-11-2003)

Obsah:

65.
Zoznam úradných metód a metód laboratórnej diagnostiky prenosných chorôb zvierat
66.
Redakčné oznámenie - Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. februára 2003 č. 414/2003100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca cudzorodé látky v potravinách
67.
Mimoriadne opatrenie na uvádzanie obchodného množiteľského materiálu osiva jačmeňa ozimného do obehu a stanovenie odlišných kvalitatívnych podmienok pri prepade pod sitom v jeseni 2003
68.
Mimoriadne opatrenie na stanovenie odlišných kvalitatívnych podmienok pri uznávaní množiteľského materiálu osiva ozimnej pšenice vrátane pšenice tvrdej, ozimnej raži a triticale ozimného pre jeseň 2003

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2003 (vystavená 01-10-2003)

Obsah:

64.
Metodický pokyn pre žiadateľov o finančnú pomoc z programu SAPARD pre opatrenie č. 4b - "Diverzifikačné činnosti vo vidieckom priestore - infraštruktúrne investície neprinášajúce podstatnejšie výnosy"

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2003 (vystavená 12-09-2003)

Obsah:

63.
Rozhodnutie o povolení výnimky zo zákazu dovozu muštu (č. 9539/2003-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2003 (vystavená 09-09-2003)

Obsah:

61.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1941 /2003-100 z 10. júla 2003 o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
62.
Evidenčný list výrobcu metylesteru rastlinných olejov (MERO) pre potreby priznania štátnej podpory pre pestovateľa repky olejky použitej na jeho výrobu v zmysle výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 148/2/2003100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve (§ 28)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2003 (vystavená 15-08-2003)

Obsah:

59.
Vyhlásenie kvóty cukrovej repy z úrody roku 2003
60.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o vydaní šľachtiteľských osvedčení

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2003 (vystavená 30-07-2003)

Obsah:

56.
Doplnok zoznamu klasifikátorov jatočných ošípaných, ktorí sú oprávnení vykonávať klasifikáciu jatočných ošípaných (uverejnené vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18 z 22. 8. 2002)
57.
Zoznam vydaných povolení na dovoz neregistrovaných odrôd osív a sadív a povolení na stanovenie odlišných kvalitatívnych podmienok osív za obdobie 1. I. 30. VI. 2003
58.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie (Doplnok 3/03)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2003 (vystavená 30-07-2003)

Obsah:

51.
Potravinový kódex Slovenskej republiky
52.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1813/1/2003 - 100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Mi-nisterstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. októbra 1998 č. 2015/1998 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky
53.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1813/1/2003 - 100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Mi-nisterstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. októbra 1998 č. 2015/1998 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky
54.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1813/3/2003 - 100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje
55.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1813/4/2003 - 100,ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/3/2002 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky a jedlé tuky živočíšneho pôvodu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2003 (vystavená 30-06-2003)

Obsah:

44.
Metodické usmernenie k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2002 č. 2953/2002-100, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mlieko
45.
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 4390/2003-710 z 25. 4. 2003 na prípravu, výber, hodnotenie, kontrolu a financovanie projektov programu odstraňovania škôd v lesných ekosystémoch
46.
Doplnok k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 8. 1. 2003 do 30. 4. 2003
47.
Zoznam zahraničných veterinárnych liekov registrovaných v Slovenskej republike
48.
Zoznam domácich veterinárnych liekov registrovaných v Slovenskej republike
49.
Zoznam schválených domácich a zahraničných veterinárnych prípravkov (ktoré nepodliehajú registrácii - Zákon č. 140/1998 Z.z. o lieku a zdravotníckych pomôckach)
50.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie (Doplnok 2/03)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2003 (vystavená 30-06-2003)

Obsah:

43.
Listina registrovaných odrôd

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood