Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2002

Vestník čiastka 24/2002 (vystavená 30-12-2002)

Obsah:

103.
Potravinový kódex Slovenskej republiky
104.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. decembra 2002 č. 3723/2002 - 100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2800/2002 - 100
105.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 11. decembra 2002 č. 3586/2002-100,ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 468/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných a osobitných hygienických podmienkach pre jednotlivé druhy prevádzkární a zariadení

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2002 (vystavená 13-12-2002)

Obsah:

99.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2002 č. 2953/2002-100, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mlieko
100.
Zoznam klasifikátorov jatočných ošípaných, ktorí sú oprávnení vykonávať klasifikáciu jatočných ošípaných (Doplnok k vestníku č. 18 z 22. 8. 2002)
101.
Zoznam povolení na dovoz neregistrovaných odrôd osív a sadív vydaných od 1. júla do 30. novembra 2002
102.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie - Doplnok 3/2002

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2002 (vystavená 09-12-2002)

Obsah:

95.
Potravinový kódex Slovenskej republiky
96.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2743/ 2002-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu
97.
Oprava Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny
98.
Oprava Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. mája 2002 č. 1035/1/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republik upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2002 (vystavená 28-10-2002)

Obsah:

89.
Metodika kalkulácie vlastných nákladov poľnohospodárskych výrobkov
90.
Dodatok Kalendára výstav a veľtrhov pre rok 2002 (uverejnený v čiastke 2/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky)
91.
Dodatok k Listine registrovaných odrôd pre rok 2002
92.
Celoplošné povolenie na uvádzanie do obehu obchodného osiva lucerny siatej pre výsev v roku 2003 č. 10117/2002-510
93.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republiky a o vydaní šľachtiteľských osvedčení (z 30. 9. 2002 číslo 100/2002-510)
94.
Doplnok k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 2.7. 2002 do 30. 9. 2002

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2002 (vystavená 09-10-2002)

Obsah:

86.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na ochranu proti šíreniu rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového
87.
Oprava Smernice č. 22 z 25. marca 2002, čiastka 5 -Smernica MP SR o boji proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka (Clavibacter michiganensis subs. sepedonicus)
88.
Príloha č. 14 Výnosu MP SR z 21. januára č. 3222/2/2001, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2002 (vystavená 08-10-2002)

Obsah:

85.
Celoplošné povolenie na výrobu obchodného osiva ozimného jačmeňa pre jesenný osev v roku 2002 č. 9422/2002-510

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2002 (vystavená 10-09-2002)

Obsah:

83.
Metodický pokyn pre žiadateľov o finančnú pomoc SAPARD pre opatrenia č. 1, 2, 4a, 5
84.
Zoznam klasifikátorov jatočných ošípaných, ktorí sú oprávnení vykonávať klasifikáciu jatočných ošípaných

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2002 (vystavená 09-09-2002)

Obsah:

81.
Listina registrovaných odrôd
82.
Vyhlásenie kvóty cukrovej repy z úrody roku 2002

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2002 (vystavená 15-08-2002)

Obsah:

79.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 23. júla 2002 č. 1963/2/2002-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3. januára 2002 č. 3485/2/2001-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve
80.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení rozhodnutia o priznaní postavenia uznanej chovateľskej organizácie (č. 6414/2002-500 zo dňa 10. 7. 2002)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2002 (vystavená 01-08-2002)

Obsah:

78.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1699/2002-100 z 12. júna 2002 o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2002 (vystavená 29-07-2002)

Obsah:

74.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu
75.
Smernica - návratné finančné pôžičky IPA SR na úrodu roku 2002
76.
Oznámenie o registrácii veterinárnych liekov a schválení veterinárnych liekov a schválení veterinárnych prípravkov od 1. 4. 2002 do 2. 7. 2002
77.
Zoznam povolení na dovoz neregistrovaného osiva a neregistrovaného sadiva vydaných od 1. januára do 30. júna 2002

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2002 (vystavená 12-07-2002)

Obsah:

66.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. júna 2002 č. 720/1/2002-100 o poskytovaní dotácií v poľnohospodárstve a potravinárstve
67.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 11. júna 2002 č. 720/2/2002-100 o poskytovaní dotácií na podporu zúrodňovania a ochrany pôdy
68.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 11. júna 2002 č. 720/3/2002-100 o poskytovaní dotácií na rozvoj vodohospodárskych investícií
69.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 11. júna 2002 č. 720/4/2002-100 o poskytovaní dotácií na zveľaďovanie lesného fondu
70.
Doplnok k Zoznamu povolených hnojív, ktoré možno použit v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2002 č.j. 1120/2002-620
71.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie - Doplnok 2/2002
72.
Oprava k Smernici Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na ochranu proti šíreniu štítničky nebezpečnej (Quadraspidiotus perniciosus COMSTOCK)
73.
Oprava k čiastke 10/2002, v ktorej bola uverejnená Zmena v Listine registrovaných odrôd v roku 2002

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2002 (vystavená 01-07-2002)

Obsah:

65.
Potravinový kódex

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood