Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2001

Prehľad vestníkov za rok 2001

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2001

Obsah:

71.
Štatút Slovenského pozemkového fondu
72.
Zásady rozpisu kvót predaja jatočných býkov
73.
Zásady rozpisu kvót predaja jatočných ošípaných
74.
Zásady regulácie trhu mlieka a mliekarenských výrobkov v roku 2002
75.
Oznámenie o zmene výšky kvóty predaja surového kravského mlieka na rok 2001
76.
Vyhlásenie kvóty predaja surového kravského mlieka
77.
Vyhlásenie kvóty predaja jatočných ošípaných
78.
Vyhlásenie kvóty predaja jatočných býkov
79.
Pokyny upravujúce podmienky evakuačných opatrení a veterinárne zabezpečenie evakuácie hospodárskych zvierat pri vyhlásení evakuácie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2001

Obsah:

65.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. novembra 2001 č. 2861/2001-100 o podmienkach na prípravu, uvádzanie do obehu a o používaní medikovaných krmív
66.
Dodatok k Listine registrovaných odrôd uverejnených v čiastke 12 Vestníka MP SR zo 6. júla 2001
67.
Dodatok k Listine registrovaných odrôd uverejnených v čiastke 15 Vestníka MP SR z 10. septembra 2001
68.
Prehlad prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín -Doplnok 3/2001
69.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o vydaní šlachtiteľských osvedčení

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2001

Obsah:

70.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 8. októbra 2001 č. 2366/2001-100, ktorým sa vykonáva § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2001

Obsah:

64.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2001 č. 2365/2001-100, ktorým sa vykonáva § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2001

Obsah:

61.
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín /Doplnok 2/2001/
62.
Oznámenie o úprave znenia povolenia na výrobu a uvádzanie do obehu obchodného osiva lucerny siatej z úrody roku 2001 pre rok 2002
63.
Oznámenie k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2001

Obsah:

58.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 4. septembra 2001 č. 2367/1/2001- 100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. decembra 2000 č. 3809/1/2000-100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje výška podpory na ich obhospodarovanie
59.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 4. septembra 2001 č. 2367/2/2001-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. decembra 2000 č. 3809/2/2000-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve
60.
Dodatok k Listine registrovaných odrôd uverejnených v čiastke 12 Vestníka Ministerstva pôdo- hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. júla 2001

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2001

Obsah:

54.
Zoznam vydaných povolení na dovoz neregistrovaného osiva a neregistrovaného sadiva od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001 /číslo: 6025/2001-510/
55.
Zásady rozpisu kvóty predaja zemiakov konzumných
56.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení rozhodnutia o priznaní postavenia uznanej chovateľskej organizácie /č. 949/2001-500 zo dňa 19. 6. 2001/
57.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o vydaní šľachtiteľských osvedčení /z 26. 7. 2001 číslo 100/2001-510/

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2001

Obsah:

51.
Zásady na uplatňovanie niektorých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z.z.o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
50.
Potravinový kódex
52.
Metodický pokyn na povoľovanie výnimiek podľa §45 zákona č.92/1991 Zb.o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky rezortu pôdohospodárstva a Slovenský pozemkový fond
53.
Štatút Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na udeľovanie rezortných vyznamenaní

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2001

Obsah:

49.
Listina registrovaných odrôd

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2001

Obsah:

42.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slo- venskej republiky z 28.mája 2001 č.1535/2001 -100,ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdo- hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.981/ 1996 -100 z 20.mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16.decembra 1997 č.557/1998 -100
43.
Dodatok č.2 k Smernici o metodike vyčíslenia dopadov vzniknutých v dôsledku mimoriadnych klimatických podmienok v roku 2000 (K číslu:6156/2000-320)
44.
Oznámenie k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov (od 1.1.2001 do 23.3.2001)
45.
Oznámenie k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov (od 24.3.2001 do 31.5.2001)
46.
Zoznam prídavných látok a materiálov, ktoré možno používať pri spracovávaní bioproduktov a pri výrobe biopotravín, vrátane ich balenia, v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2001
47.
Redakčné oznámenie k hlave Potravinového kódexu, upravujúcej lieh a liehoviny
48.
Redakčné oznámenie k hlave Potravinového kódexu, upravujúcej produkty rybolovu a výrobky z nich

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2001

Obsah:

41.
Potravinový kódex Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2001

Obsah:

34.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26. marca 2001 č. 467/201-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zdravia zvierat
35.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26. marca 2001 č. 640/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o veterinárnej ochrane štátneho územia
36.
Prílohy k Výnosu č. 28/2001/3-100
37.
Zverejnenie výsledku obchodnej verejnej súťaže na vývoz živých jatočných býkov v roku 2001
38.
Oznámenie MP SR o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o vydaní šľachiteľských osvedčení
39.
Zásady regulácie trhu jatočných býkov v roku 2001
40.
Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín - doplnok 1/01

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood