Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Relevantnosť novej vedeckej publikácie (Bohn a kol. 2016) k záverom z predchádzajúceho hodnotenia environmentálneho rizika vykonaného v súvislosti s kultiváciou Bt-kukurice, prípady MON810 a Bt11

05-08-2016
Úrad EFSA prehodnotil vedeckú publikáciu z roku 2016 na žiadosť Európskej komisie a tiež jej relevantnosť v hodnotení environmentálneho rizika...

Výzva na tender - Školenie k zvýšeniu expertných znalostí (OC/EFSA/AMU/2016/03)

05-08-2016
Bližšie informácie o výzve k školeniu zameraného na zvyšovanie expertných znalostí boli publikované v Úradnom vestníku Európskej únie 2016/S 149-269282 dňa 4. augusta 2016 ...
Medzinárodná vedecká konferencia „Sustainable utilization of Plant Genetic Resources for Agriculture and Food“

12-05-2016
V dňoch 18. až 20. októbra 2016 organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany v Piešťanoch (v hoteli Park) medzinárodnú vedeckú konferenciu „Sustainable utilization of Plant Genetic Resources for Agriculture and Food“.

Výzva na tréningový kurz pre biologické riziká v potravinovom reťazci s gesciou EFSA

02-05-2016
Radi by sme Vás informovali o iniciatíve usporiadania tréningového kurzu organizovaného v spolupráci s EFSA.

Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov rezortu v plnom prúde...

08-09-2015
Foto: Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov rezortu v plnom prúde...V rámci projektu Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa úspešne začala realizácia vzdelávacích aktivít vo viacerých regiónoch Slovenska.

Osobný úrad MPRV SR prijíma nové výzvy ...

11-08-2015
Foto: Osobný úrad MPRV SR prijíma nové výzvy ...Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov je nástrojom zvyšovania profesionálnej úrovne štátnych zamestnancov a skvalitnenia štátnej správy v rámci Slovenskej republiky, ale aj v kontexte medzinárodného prostredia ...


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood