Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Ochrana zvierat počas usmrcovania

04-09-2014

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie s názvom „Ochrana zvierat počas usmrcovania“,  modul A: Párnokopytníky a nepárnokopytníky v zmysle Nariadenia vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania. Školenie sa uskutoční 26. septembra 2014 v aule Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Súčasťou programu budú prednášky o premiestňovaní a správaní sa zvierat na bitúnkoch; zaobchádzaní a starostlivosti o zvieratá pred ich znehybnením či o znehybnení zvierat na účely omráčenia alebo zabitia. Návštevníci sa dozvedia viac aj o zavesení a zdvihnutí živých zvierat; vykrvení zvierat a zabíjaní osobitným spôsobom podľa náboženských rituálov.

Odborný garant:  MVDr. Daniela Bucsuházyová, ŠVPS SR

Lektori :

MVDr. Daniela Bucsuházyová, MVDr. Janka Blažejová, doc. MVDr. Pavel Bystrický, PhD.

MVDr. Jozef Pokorný, v.r.
riaditeľ IVVLAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood