Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Seminár “Konopa siata pre Slovensko”

28-11-2013

11. decembra 2013 sa v Piešťanoch vo veľkej zasadačke Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany uskutoční odborný seminár “Konopa siata pre Slovensko”, organizovaný firmou Propaganda Production s.r.o. Rožňava v spolupráci s CVRV - VÚRV Piešťany.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood