Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka

03-06-2013

na seminár „Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami a odvodenými produktami  (VŽP/OP) - kuchynské odpady vrátane použitých potravinárskych olejov – zber, preprava, sklady, predbežné spracovanie“


17. júna 2013 v Košiciach
18. júna 2013 v Žiline
19. júna 2013 v Bratislave.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood