Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Voda a potravinová bezpečnosť

16-03-2012

V piatok 23. marca od 8.30 do 12.45 h bude v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva prebiehať pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a za podpory Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) seminár k Svetovému dňu vody 2012 pod názvom Voda a potravinová bezpečnosť.

Seminár je jednou z aktivít pri príležitosti Svetového dňa vody 2012, ktorý sa tento rok zaoberá témou DOSTATOK VODY A POTRAVÍN a jeho mottom je veta hodná povšimnutia: Pretože je svet hladný – je smädný. Viac informácií o Svetovom dni vody je na stránke www.vuvh.sk.
Od polovice 20. storočia sa svetová populácia zdvojnásobila. To vyvolalo potrebu zdvojnásobenia produkcie potravín. Zvýšená produkcia potravín znamená zvýšenú potrebu pitnej vody. Obrovské množstvá vody sa odčerpávajú na závlahy; poľnohospodárstvo odčerpáva až 70 % dostupných celosvetových vodných zdrojov!

Dnes je zrejmé, že rozhodujúcim faktorom, ktorý bude obmedzovať produkciu potravín, bude voda. FAO, ktorá je hlavným organizátorom tohtoročného Svetového dňa vody, preto upozorňuje, že je potrebné zaviesť opatrenia zamerané na šetrenie s vodou a zabezpečenie jedla pre všetkých, a to na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca – od producenta ku konzumentovi. Vyzýva na odstránenie absurdného plytvania jedlom (v rozvinutých štátoch sa z domácností vyhodí približne 30 % kúpených potravín), vyzýva produkovať potraviny vyššej kvality s využitím menšieho množstva vody a tiež konzumovať menej potravín, ktoré potrebujú na svoju produkciu veľa vody. Zdroje FAO uvádzajú, že vodná náročnosť, teda celkové množstvo vody potrebné na výrobu potraviny, predstavuje napríklad v prípade 1 pizze 1216 litrov, v prípade 1 hamburgra 2400 litrov vody.

O týchto otázkach v našich podmienkach budú na zmieňovanom seminári hovoriť zástupcovia Úradu verejného zdravotníctva SR, Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Výskumného ústavu rastlinnej výroby, Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, štátneho podniku Hydromeliorácie a Agrárnej komory Slovenska.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood