Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na informačný deň

15-11-2011

termín: 24. november 2011

Informačný deň je určený pre zástupcov miest a obcí SR pre kraj Nitra, Trnava, Trenčín a Bratislava.

Nosnou témou je nová právna úprava Zákona o veterinárnej starostlivosti a z toho vyplývajúce povinnosti pre mestá a obce.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood