Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na vzdelávací kurz

11-12-2007

Vinárstvo a pivničné hospodárstvo

Kurz sa bude realizovať v štyroch sústredeniach:
1. sústredenie – 28. 01. – 01. 02. 2008
2. sústredenie – 11. 02. – 15. 02. 2008
3. sústredenie – 25. 02. – 29. 02. 2008
4. sústredenie – 03. 03. – 06. 03. 2008

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood