Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Prenos a využitie poznatkov a výsledkov výskumu geneticky modifikovaných rastlín do pôdohospodárskej praxe

03-11-2010

V dňoch 30. 11. - 1. 12. 2010 sa v CVRV - VÚRV Piešťany uskutoční 5. vzdelávacia aktivita PRV 2007-2013 "Geneticky modifikované rastliny - princípy, legislatíva, dokumentovanie pestovanie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood