Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Informačno-odborné semináre k Osi 1 a Osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007-2013

05-02-2010

Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre si Vás dovoľuje pozvať na informačno - odborné semináre k Osi 1 a Osi 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

Podrobné informácie týkajúce sa seminárov (program, organizačné pokyny, ako i záväznú prihlášku) nájdete v pozvánke v dokumentoch na stiahnutie alebo na www.arvi.sk

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood