Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na vzdelávací kurz

05-11-2009

Pozvánka na vzdelávací kurz

AGROENVIRONMENT

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra

Termín: 24. – 25.11. 2009, miestnosť A2 /prízemie/
            
Cieľ kurzu: Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť subjektom poľnohospodárskej prvovýroby potrebné informácie z oblasti environmentálneho hospodárenia, ktorého snahou je  zavádzanie poľnohospodárskych výrobných postupov zameraných na ochranu a zlepšenie životného prostredia. Hlavnou náplňou je oboznámiť poberateľov agroenvironmentálnej podpory resp. záujemcov o danú podporu so správnym plnením a realizáciou záväzkov.
   
Cieľová skupina: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, ale hlavne žiadatelia o podporu z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013  v rámci opatrenia „AGROENVIRONMENTÁLNE PLATBY“.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood