Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Informačno-odborné semináre k osi 1 a osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007-2013

14-09-2009

Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva SR organizuje informačno - odborné semináre k Osi 1 a Osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Podrobné informácie týkajúce sa seminárov (program, organizačné pokyny, ako i záväznú prihlášku) nájdete v pozvánke v dokumentoch na stiahnutie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood