Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Pracovný seminár s tematikou krížového plnenia za účasti zahraničných expertov

11-08-2009

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Vás pozýva na

„Pracovný seminár s tematikou krížového plnenia za účasti zahraničných expertov“
 

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, miestnosť S3
Termín konania: 19.8. – 20.8.2009
Obsah seminára: Pracovný seminár je zameraný na problematiku implementácie krížového plnenia do poľnohospodárskej praxe vo vybraných krajinách EÚ a v Slovenskej republike cestou poradenstva.
Cieľová skupina: Prvovýrobcovia a spracovatelia produktov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.
Kontakt: Ing. Norbert Floriš
tel.: 037 7910 224
fax: 037 7910 159
floris@agroinstitut.sk

             

Pracovný seminár je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom.
Účasť na seminári, ako aj strava a ubytovanie budú účastníkom poskytnuté zdarma.
Registrácia účastníkov sa uskutoční 19.8.2009 o 9.30 hod. pred miestnosťou S3.

Záväznú prihlášku zašlite obratom na adresu:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Centrum celoživotného vzdelávania
Akademická 4
949 01 Nitra


poštou, faxom alebo e-mailom.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood