Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na odborný seminár

08-12-2008

Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva SR

Termín konania: 10. december 2008

Miesto konania: Zvolen, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav

Cieľom odborného seminára je, v nadväznosti na predchádzajúce ročníky podujatia, vytvoriť priestor na prezentáciu a prerokovanie aktuálnych ekonomických výsledkov lesného hospodárstva v Slovenskej republike, najmä prostredníctvom výstupov súhrnného lesníckeho ekonomického účtu. Pozornosť sa zameria aj na možnosti využitia fondov Európskej únie v tomto odvetví v programovacom období 2007-2013, význam mimoprodukčných (verejnoprospešných) funkcií lesov a ich vplyvu na rentabilitu lesníckych podnikov, a problematiku informačného zabezpečenia analýz ekonomickej výkonnosti lesného hospodárstva.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood