Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na seminár

01-10-2008

AGROENVIRONMENTÁLNE INDIKÁTORY PRE PÔDOHOSPODÁRSTVO

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj a Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Vás pozývajú na seminár „Agroenvironmentálne indikátory pre pôdohospodárstvo“, ktorý sa uskutoční 3. októbra 2008 vo veľkej zasadačke Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy.

Seminár sa uskutoční s cieľom prezentovať slovenskej odbornej verejnosti obsah a praktický význam agroenvironmentálnych indikátorov pre hodnotenie poľnohospodárstva v krajinách OECD. Súčasne bude otvorená diskusia o národných indikátoroch SR pre hodnotenie implementácie Agroenvironmentálneho programu SR a príprava rámca postupov na vypracovanie, prijatie a uplatnenie indikátorov v spomínanej oblasti.

Agroenvironmentálne indikátory slúžia na podporu a korekciu tvorby politík a opatrení v oblasti udržateľného využívania poľnohospodárskej krajiny a vstupov do poľnohospodárstva, čo plne korešponduje s plnením programového vyhlásenia vlády SR v oblasti pôdohospodárstva a ochrany dotknutých zložiek životného prostredia. Praktickým pokračovaním udržateľného využívania poľnohospodárskej krajiny je tvorba a uplatňovanie regulačných princípov a zásad v rámci plnenia Agroenvironmentálneho programu SR v rozvoji vidieka.

Seminár umožní transpozíciu princípov a indikátorov hodnotenia udržateľnosti agronomickej a environmentálnej praxe v poľnohospodárskej krajine SR.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood