Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Výzva na tender - Školenie k zvýšeniu expertných znalostí (OC/EFSA/AMU/2016/03)

05-08-2016

Bližšie informácie o výzve k školeniu zameraného na zvyšovanie expertných znalostí boli publikované v Úradnom vestníku Európskej únie 2016/S 149-269282 dňa 4. augusta 2016.

Termín prijímania uchádzačov: do 26. septembera 2016

Súvisiace podklady je možné nájsť v podkladovej knižnici.

Akékoľvek zmeny k tejto výzve budú zverejnené cez odkaz podkladovej knižnice. Uchádzačom je odporúčané dôrazne, aby sa zaregistrovali z dôvodu ich zaznamenania možných zmien. Otázky od uchádzačov je možné použiť len cez e-Tenderingový nástroj.

Dokumentácia pre uchádzačov je dostupná len v anglickom jazyku.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood