Vzdelávacie aktivity

Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok

17-10-2019
Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj, Prešovský kraj a Banskobystrický kraj Vás pozývajú na vzdelávaco-informačnú aktivitu Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014-2020 v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS ktorá sa uskutoční 22.10. 2019 v Hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši.

Školenie ZÁSADY DOBREJ PRAXE V OCHRANE RASTLÍN ZAMERANEJ NA PRINCÍPY INTEGROVANEJ OCHRANY PROTI ŠKODCOM

09-10-2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dáva do pozornosti pripravované školenia v oblasti IPM – Integrovanej ochrany proti škodcom, ktoré sa uskutočnia na Agroinštitúte Nitra v dňoch 19. novembra, 26. novembra a 4. decembra 2019.
Prihlášky na uvedené skolenia a program školení nájdete na
http://www.agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/zasady-dobrej-praxe-v-ochrane-rastlin-zameranej-na-principy-integrovanej-ochrany-proti-skodcom/1162

Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta

17-09-2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj v spolupráci s Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou Galanta Vás pozývajú na Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta, ktorá sa uskutoční 4. októbra 2019 v Kultúrnom dome v Kráľovom Brode so začiatkom od 08.00 hod.

Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

17-09-2019
Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky a Trnavský kraj Vás pozývajú na informačný seminár „Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore“, ktorý sa uskutoční dňa 23. 09. 2019 (pondelok) v Hoteli Holiday Inn Trnava so začiatkom o 10.00 hod.

Stratégie CLLD a ich implementácia II.

17-09-2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár: Stratégie CLLD a ich implementácia II., ktorý sa uskutoční dňa 20. septembra 2019 v priestoroch Corleone Pub & Restaurant,Mníchova Lehota.

Stretnutie Tematickej skupiny (Košický kraj)

13-08-2019
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj pozýva MAS na Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD dňa 6. septembra 2019 v Košiciach.

Informačný seminár v Humennom

02-08-2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár s názvom „Od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektov v rámci opatrenia 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach“ Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa 6. augusta 2019 v čase od 9:30 do 16:00 hod. v Humennom.

Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami (hnojom) z pohľadu legislatívy a správnej praxe, efektívne využitie hnoja v bioplynových staniciach a výroba alternatívnej elektrickej energie

17-07-2019
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov pripravuje vzdelávaciu aktivitu v rámci projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe.

Vzdelávaco-informačné stretnutie „Výzva na predkladanie žiadostí na podopatrenie 8.6. PRV SR 2014-2020

11-07-2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie "Výzva na predkladanie žiadosti na podopatrenie 8.6 PRV SR 2014 – 2020 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh".

Medzinárodné stretnutie partnerov pracujúcich na princípe LEADER/CLLD z programu rozvoja vidieka

10-07-2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu k princípu LEADER/CLLD z programu rozvoja vidieka. Aktivita sa uskutoční dňa 25. 07. 2019 so začiatkom o 11:30 hod. v spoločenskej miestnosti Rybárskej bašty DOBYS, Solčany.

Školenie „Aktuálna situácia v lesníckych podopatreniach PRV SR 2014-2020“

25-06-2019
Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj a Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj pozývajú na školenie „Aktuálna situácia v lesníckych podopatreniach PRV SR 2014 - 2020“, ktoré sa uskutoční 28.6.2019 v Kultúrnom dome Poniky.

Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve

29-05-2019
Chceli by ste sa zúčastniť informačného workshopu „Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve“? Uskutoční sa dňa 18. júna 2019 v kongresovej miestnosti Wellness & Relax centra v Palárikove. Organizátorom je Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj.

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD – Košický kraj

20-05-2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj Vás pozýva na druhé stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni dňa 27. mája 2019.

Seminár – „Výživové údaje v praxi“

16-05-2019
Zaujíma Vás problematika označovania potravín? Chcete správne porozumieť informáciám uvedeným na etiketách potravinárskych výrobkov a vedieť ako si na základe etikety vyberať potraviny – a to aj na základe výživovej hodnoty?

Vzdelávanie - BOZP

06-05-2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu „BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie" dňa 14. mája 2019 v Novej Dedinke.

Školenia „Postupy MAS“

03-04-2019
Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pozývajú zástupcov MAS príslušného kraja SR na školenie: „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“.

Učiť sa milovať lesy

27-03-2019
21. marec. Deň, kedy je dôležité oslavovať lesy a stromy a zvýšiť povedomie o význame všetkých typov lesov na Zemi. 21. marec je totiž Medzinárodným dňom lesov. Tohtoročná téma LESY A VZDELÁVANIE priam nabáda k aktívnej účasti lesných pedagógov ukázať, že LES je unikátna učebňa, ktorá má jedinečné predpoklady pre budovanie vzťahu, lásky a ochrany k našim lesom!

Semináre k aplikácii GSAA

26-03-2019
Tak ako v minulom roku aj v roku 2019 musia všetci poľnohospodári podávať grafické prílohy k žiadostiam o priame platby elektronicky. V súlade s legislatívou EÚ je každý členský štát v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 povinný poskytnúť žiadateľovi vopred pripravený formulár v elektronickom formáte a príslušný grafický materiál prostredníctvom softvérovej aplikácie – GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu v poľnohospodárstve). Táto aplikácia umožňuje zakresliť hranice užívania a zadefinovať parcely na nich. Výstupom je grafická príloha žiadosti a jej tabuľkové časti.

Ochrana zvierat počas usmrcovania

26-07-2018
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na školenie: „Ochrana zvierat počas usmrcovania“, modul: párnokopytníky a nepárnokopytníky...

Vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre predajcov

31-05-2017
Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín vyplýva z § 32 zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.

Informačný seminár GSAA

31-05-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, štátny podnik realizujú informačné semináre k aplikácii GSAA.

Organizujeme seminár: Aktuálne rastlinolekárske riziká

26-04-2017
Rastliny sú základom poľnohospodárskej a lesníckej výroby a sú neoddeliteľnou súčasťou životného prostredia, ktoré je potrebné chrániť. Ochorenia a škodcovia rastlín môžu negatívne vplývať na produkciu poľnohospodárskych plodín, ovocia, viniča ale aj na lesnícky sektor a negatívne ovplyvňovať ich produkčnú schopnosť...

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov pozýva na školenie „Ochrana zvierat pri preprave“

22-02-2017
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na školenie „Ochrana zvierat pri preprave“ v module: Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov.

Školenia „Ochrana zvierat pri preprave“

06-02-2017
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov organizuje školenia zamerané na ochranu hydiny, domáceho vtáctva, domácich králikov, domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných, pri preprave...

Vedecké stanovisko k bezpečnosti fermentovaného sójového extraktu NSK- SD® ako novej potraviny podľa Nariadenia Rady (ES) 258/97

05-08-2016
Panel NDA EFSA vypracoval vedecké stanovisko k novej potravine (novel food) fermentovanému sójovému extraktu NSK-SD® na základe žiadosti Európskej komisie ...

Relevantnosť novej vedeckej publikácie (Hofmann a kol. 2016) k záverom z predchádzajúceho hodnotenia environmentálneho rizika a odporúčaniam pre riadenie rizika pri kultivácii Bt-kukurice, prípady MON810, Bt11 a 1507

05-08-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prehodnotil relevantnosť publikácie z roku 2016, ktorá obsahovala údaje o depozícii peľu na kukurici a druhoch burín rastúcich na kukuričných poliach ...

Relevantnosť novej vedeckej publikácie (Bohn a kol. 2016) k záverom z predchádzajúceho hodnotenia environmentálneho rizika vykonaného v súvislosti s kultiváciou Bt-kukurice, prípady MON810 a Bt11

05-08-2016
Úrad EFSA prehodnotil vedeckú publikáciu z roku 2016 na žiadosť Európskej komisie a tiež jej relevantnosť v hodnotení environmentálneho rizika...

Výzva na tender - Školenie k zvýšeniu expertných znalostí (OC/EFSA/AMU/2016/03)

05-08-2016
Bližšie informácie o výzve k školeniu zameraného na zvyšovanie expertných znalostí boli publikované v Úradnom vestníku Európskej únie 2016/S 149-269282 dňa 4. augusta 2016 ...
Medzinárodná vedecká konferencia „Sustainable utilization of Plant Genetic Resources for Agriculture and Food“

12-05-2016
V dňoch 18. až 20. októbra 2016 organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany v Piešťanoch (v hoteli Park) medzinárodnú vedeckú konferenciu „Sustainable utilization of Plant Genetic Resources for Agriculture and Food“.

Výzva na tréningový kurz pre biologické riziká v potravinovom reťazci s gesciou EFSA

02-05-2016
Radi by sme Vás informovali o iniciatíve usporiadania tréningového kurzu organizovaného v spolupráci s EFSA.
Špecifické odborné vzdelávanie zamestnancov rezortu

28-10-2015

Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov rezortu v plnom prúde...

08-09-2015
V rámci projektu Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa úspešne začala realizácia vzdelávacích aktivít vo viacerých regiónoch Slovenska.

Osobný úrad MPRV SR prijíma nové výzvy ...

11-08-2015
Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov je nástrojom zvyšovania profesionálnej úrovne štátnych zamestnancov a skvalitnenia štátnej správy v rámci Slovenskej republiky, ale aj v kontexte medzinárodného prostredia ...

POZVÁNKA na vzdelávacie aktivity IVVL

30-04-2015
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie „Ochrana zvierat počas usmrcovania“, modul A: Párnokopytníky a nepárnokopytníky...

financované z Eurofondu


Pozvánka na konferenciu

03-07-2013
"Zhodnotenie implementácie PRV 2007-2013 a aktuálny stav priprav budúceho PRV 2014-2020"- II.časť


Medzinárodná konferencia s workshopom „Spojme sa pre rozvoj vidieka“

05-12-2012
pozvánka na medzinárodnú konferenciu s workshopom

Pozvánka na informačný seminár

09-11-2012
Implementácia právnych predpisov pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v praxi

Pozvánka na konferenciu

03-09-2012
Aktuálne otázky ochrany prírody a starostlivosti o les pri rozvoji vidieka

Pozvánka na vzdelávací kurz

31-08-2012
Zakladanie a údržba brehových porastov pri vodných tokoch a nádržiach na vidieku

Pozitívne odkazy minulosti

29-03-2012
pozvánka na informačnú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Pozvánka na seminár „Nové hrozby v oblasti zdravia rastlín“

06-03-2012
Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje pozvať na seminár „Nové hrozby v oblasti zdravia rastlín“. Seminár sa uskutoční dňa 28. marca 2012 od 9.00 hod. v Agroinštitúte š.p., Akademická 4, v Nitre.

Pozvánka

20-01-2012
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice v rámci zvyšovania informovanosti a vzdelávania v agrárnom sektore oznamuje, že 9. februára 2012 sa uskutoční školenie pre prvovýrobcov : Krížové plnenie (Cross Compliance) jeho legislatívny základ, všeobecné ustanovenia, dodržiavanie a kontrola v podmienkach Slovenskej republiky

Pozitívne odkazy minulosti

13-01-2012
Výzva na príspevky

Ochrana zvierat pri preprave

02-01-2012
pozvánka na vzdelávaciu aktivitu

Seminár "smrečiny"

24-03-2011
Informačný seminár k pôvodu, aktuálnemu stavu a nástrojom obnovy rozpadajúcich sa slovenských smrečín.

Informačný seminár pre slovenských konečných prijímateľov

15-02-2011
Národný orgán v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár pre slovenských konečných prijímateľov...

Ochrana zvierat pri preprave

11-01-2011
pozvánka na vzdelávaciu aktivitu

Bioenergetik v pôdohospodárskej praxi

22-12-2010
pozvánka na vzdelávací kurzBioenergetik v pôdohospodárskej praxi

09-11-2010
pozvánka na vzdelávací kurz


Ochrana zvierat pri preprave

08-09-2010
pozvánka na školenie


Pozvánka na školenie

25-08-2010
Využitie web digitálneho geografického „podnikového zošitu/knihy parciel“ a nadväzujúcich aplikácií pre manažovanie podniku v súlade s cieľmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Ochrana zvierat pri preprave

19-07-2010
pozvánka na školenie


Ochrana zvierat pri preprave

15-06-2010
pozvánka na vzdelávaciu aktivituBioenergetik v pôdohospodárskej praxi

05-05-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Seminár „Drevo a jeho možnosti“

03-05-2010
informačný seminár s medzinárodnou účasťou


Pozvánka na odborné semináre

28-04-2010
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) Vás srdečne pozýva na seminár/ školenie pre prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti poľnohospodárstva zameraný na informovanie a vzdelávanie v problematike efektívneho využívania služieb „web digitálneho geografického “podnikového zošitu / knihy parciel“ a nadväzujúcich aplikácií“ .


Oznámenie o zmene termínov konania informačných kurzov

07-04-2010
V súvislosti s informačnými kurzami v oblasti správnej hygienickej praxe pri výrobe potravín a predaji produktov „priamo z farmy“...

Manažér krížového plnenia

07-04-2010
pozvánka na odborný kurz

Biomasa jej potenciál a reálne možnosti využitia na Slovensku

29-03-2010
pozvánka na vzdelávací a informačný projekt

Oznámenie o organizovaní informačných kurzov v oblasti správnej hygienickej praxe, spracovania a predaja produktov „priamo z farmy“

29-03-2010
(aktualizované 6.5.2010)
Medzi priority Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 patrí podpora modernizácie, efektivity a bezpečnosti výroby v prvovýrobných poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch,...

Informačný deň pre potravinárov

10-03-2010
pozvánka na odbornú konferenciu

Energia verzus poľnohospodárska biomasa - možnosti a príklady

26-02-2010
pozvánka na medzinárodnú konferenciu

Drevo a jeho možnosti

26-02-2010
pozvánka na odborný seminár

Minister Vladimír Chovan 4. 3. v Nitre na konferencii o podnikaní

26-02-2010
Podnikanie v poľnohospodárstve - pozvánka na odbornú konferenciu


Životné podmienky zvierat

25-02-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Agroenvironment

25-02-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Špeciálna starostlivosť o zvieratá

25-02-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Adaptácia „WEB PÔDNEHO PORTÁLU VÚPOP“ a kompklexné poskytovanie geografických priestorových informácií a vzdelávania v rámci krížového plnenie a PRV

15-02-2010
pozvánka na seminár/školenie pre prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti poľnohospodárstva zameraný na vzdelávanie v problematike využívania údajov, ktoré možno získať prostredníctvom pôdneho portálu VÚPOP všeobecne, ako aj s dôrazom na Krížové plnenie a Program rozvoja vidieka.

Informačno-odborné semináre k Osi 1 a Osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007-2013

05-02-2010
Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre si Vás dovoľuje pozvať na informačno - odborné semináre k Osi 1 a Osi 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín

21-01-2010
pozvánka na odborný kurz

Špeciálna starostlivosť o zvieratá

12-01-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Agroenvironment

12-01-2010
pozvánka na vzdelávací kurz


Životné podmienky zvierat

12-01-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Agroenvironment

16-11-2009
pozvánka na vzdelávací kurz

Pozvánka na vzdelávací kurz

05-11-2009
AGROENVIRONMENT

Životné podmienky zvierat

23-10-2009
pozvánka na vzdelávací kurz

Špeciálna starostlivosť o zvieratá

23-10-2009
pozvánka na vzdelávací kurz

Agroenvironment

21-10-2009
pozvánka na vzdelávací kurz

Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva SR

20-10-2009
pozvánka na odborný seminár

Pozvánka na vzdelávací kurz

16-09-2009
Agroenvironment


Pozvánka na vzdelávací kurz

19-08-2009
Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov

Pozvánka na vzdelávací kurz

17-08-2009
Agroenvironment

Pracovný seminár s tematikou krížového plnenia za účasti zahraničných expertov

11-08-2009
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Vás pozýva na „Pracovný seminár s tematikou krížového plnenia za účasti zahraničných expertov“...

Pozvánka na odborný seminár

06-07-2009
Nová legislatíva EÚ v poľnohospodárstve – systém krížového plneniaPozvánka na medzinárodnú konferenciu

19-05-2009
Alternatívy využívania pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov

Pozvánka na konferenciu k svetovému dňu mlieka

13-05-2009
Konferencia o aktuálnej legislatíve a podporách v oblasti mlieka a mliečnych výrobkov

Pozvánka na informačný seminár

12-05-2009
„Cross - compliance – krížové plnenie“

Pozvánka na informačný seminár

05-05-2009
„Cross - compliance – krížové plnenie“

Pozvánka na konferenciu o ovocí

22-04-2009
Aktuálne otázky v oblasti podpory pre pestovateľov ovocia

Pozvánka na konferenciu o zelenine

22-04-2009
Aktuálne otázky v oblasti podpory pre pestovateľov zeleniny

Pozvánka na informačný seminár

01-04-2009
„Cross - compliance – krížové plnenie“

Pozvánka na vzdelávací kurz

26-03-2009
Nová legislatíva EÚ v poľnohospodárstve – krížové plnenie (cross – compliance)

Pozvánka na vzdelávací kurz

04-03-2009
Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov

Pozvánka na informačný seminár

28-01-2009
Cross - compliance – krížové plnenie

Pozvánka na vzdelávací kurz

28-01-2009
Nová legislatíva EÚ v poľnohospodárstve – krížové plnenie (cross – compliance)

Pozvánka na vzelávaciu aktivitu

08-04-2008
Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat
Modul 01 - Životné prostredie

Pozvánka na vzelávaciu aktivitu

08-04-2008
Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat
Modul 05 - Životné podmienky zvierat, welfare zvierat

Pozvánka na školenie

26-03-2008
Tradičná ľudová kultúra a jej uplatnenie pri rozvoji vidieka a vidieckeho cestovného ruchu

Pozvánka na tréning akreditovaný MŠ SR

21-01-2008
Chovateľ oviec - bača

Pozvánka na vzdelávací kurz

08-01-2008
Nové štandardy EÚ pri výrobe krmív

Pozvánka na vzdelávací kurz

11-12-2007
Vinárstvo a pivničné hospodárstvo

Pozvánka na vzdelávací kurz

15-10-2007
Obnoviteľné zdroje energie na vidieku

Pozvánka na vzdelávací kurz

19-09-2007
Európska dimenzia podnikania na vidiekuPozvánka na vzdelávací kurz

05-09-2007
Nové štandardy EÚ pri výrobe krmív

Pozvánka na kurz

09-08-2007
Podnikanie vo vidieckej turistike a lesoturisitke

Pozvánka na vzdelávací kurz, 17. - 21. septembra 2007

02-08-2007
Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov

Pozvánka na vzdelávací kurz, 4. - 29. júna 2007

27-04-2007
Vinárstvo a pivničné hospodárstvo
POZOR - kurz v tomto termíne je zrušený!


Pozvánka na vzdelávacie kurzy

13-02-2007
Uplatňovanie nových prístupov v úprave a ošetrení paznechtov oviec, hovädzieho dobytka a ošípaných

Pozvánka na vzdelávací kurz, 12. 3. - 19. 4. 2007

07-02-2007
Vinárstvo a pivničné hospodárstvo

Pozvánka na vzdelávací kurz, 19. 02. 2007- 02. 03. 2007

15-01-2007
Záhradníctvo ako súčasť diverzifikácie poľnohospodárskej výroby; časť ovocinárstvo

Pozvánka na vzdelávací kurz, 29. 01. 2007- 09. 02. 2007

11-01-2007
Záhradníctvo ako súčasť diverzifikácie poľnohospodárskej výroby; časť zeleninárstvo
POZOR - kurz v tomto termíne je zrušený !

Pozvánka na vzdelávací kurz, 29. 01. 2007- 06. 02. 2007

09-01-2007
Obnoviteľné zdroje energie na vidieku

Pozvánka na vzdelávací kurz, 29. 01. 2007- 16. 02. 2007

15-12-2006
Európska dimenzia podnikania na vidieku


Eurokurzy

05-12-2006

ďalšie vzdelávanie

Ochrana zvierat počas usmrcovania

04-09-2014
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie s názvom „Ochrana zvierat počas usmrcovania“, modul A: Párnokopytníky a nepárnokopytníky v zmysle Nariadenia vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania.

Pozvánka na školenie

04-03-2014
Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov.

Pozvánka na školenie

04-03-2014
Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných.


Pozvánka na kurz „Kováč - podkúvač“

10-06-2013
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vás pozýva na školenie „Kováč - podkúvač“, ktorého 1. časť sa uskutoční v termíne od 9. – 19. septembra 2013...

Pozvánka

03-06-2013
na seminár „Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami a odvodenými produktami (VŽP/OP) - kuchynské odpady vrátane použitých potravinárskych olejov – zber, preprava, sklady, predbežné spracovanie“

Moderné technológie pre drevospracujúci priemysel

21-05-2013
pozvánka na slovensko-nemeckú konferenciu

Právny rámec pre odpadové hospodárstvo, výklad na podmienky rezortu pôdohospodárstva SR

15-03-2013
pozvánka na odborný seminár, ktorý je určený hlavne pre subjekty pôdohospodárskej praxe

Odborný seminár pre širokú ovocinársku a vinohradnícku verejnosť „Noví škodcovia ovocných druhov a viniča“.

04-03-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Národným kontaktným bodom SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA organizujú dňa 22. 3. 2013 v budove Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, Botanická 17, 842 13 Bratislava, odborný seminár pre ...


Veda v centre: Prečo nie konope? Konope a súčasný potenciál využitia

28-11-2012
O konope, jej liečivých účinkoch a možnostiach využitia sa dozviete viac v utorok 11. decembra 2012 o 16.30 hod. v Art Jazz Gallery Kursalónu Piešťany.

Pozvánka na seminár

22-11-2012
"Nové hrozby v oblasti zdravia rastlín"
so zameraním na okrasné rastlinné druhy, dreviny, verejnú zeleň a medzinárodný obchod s rastlinami a rastlinným materiálom

Pozvánka na odborný seminár

09-11-2012
Aktuálny stav pozemkového vlastníctva v SR

Odborný seminár Tvorba a udržiavanie verejných priestranstiev

22-10-2012
Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu organizuje sériu seminárov zameraných na tvorbu a rekonštrukcie verejných obecných priestorov, parkov, cintorínov a priestorov pre športové a voľnočasové aktivity v obci so zachovaním tradičných hodnôt a špecifík vidieckeho prostredia...

Ochrana zvierat pri preprave

25-09-2012
Pozvánka na školenie

Pozvánka na odborné vzdelávanie

03-09-2012
v oblasti prípravkov na ochranu rastlín (vedúci pracovník, aplikátor v poľnohospodárstve)

Pozvánka na vzdelávací kurz

03-09-2012
Agroenvironment

Pozvánka na informačný deň

24-08-2012
Výklad Nariadenia rady (ES) č. 1099/2009, Ochrana zvierat počas usmrcovania

Pozvánka na vzdelávací kurz

09-08-2012
Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat

POZVÁNKA NA SEMINÁR

04-06-2012
seminár zameraný na Zákon NR SR č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, určený pre veľkodistribútorov veterinárnych liekov.

Ochrana zvierat pri preprave

17-04-2012
pozvánka na školenie

Voda a potravinová bezpečnosť

16-03-2012
V piatok 23. marca od 8.30 do 12.45 h bude v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva prebiehať pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a za podpory Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)...

Agroenvironment

09-03-2012
pozvánka na vzdelávací kurz


Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat

09-01-2012
pozvánka na vzdelávaciu aktivitu

Pozvánka na informačný deň

15-11-2011
Nosnou témou je nová právna úprava Zákona o veterinárnej starostlivosti a z toho vyplývajúce povinnosti pre mestá a obce.Pozvánka

24-10-2011
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie „Ochrana zvierat pri preprave“, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných.

OECD monitoring podpôr agrosektora, konkurencieschopnosť SR

12-10-2011
pozvánka na odborný seminár

Tradičné remeslá pre dnešok

22-09-2011
pozvánka na informačnú konferenciu

Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat

22-09-2011
pozvánka na vzdelávací kurz

Pozvánka na vzdelávací kurz

23-08-2011
Agroenvironment

Pozvánka na školenie

17-08-2011
Ochrana zvierat pri preprave
modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných

Pozvánka na školenie

17-08-2011
Ochrana zvierat pri preprave
modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov

Pozvánka na školenie

19-05-2011
Ochrana zvierat pri preprave

Pozvánka na školenie

19-04-2011
Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa

Pozvánka na školenie

31-03-2011
Ochrana zvierat pri preprave

Pozvánka na odborné školenie

11-03-2011
Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa
v zmysle nariadenia vlády SR č. 275/2010 Z.z.

Pozvánka na školenie

10-03-2011
Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov

Agroenvironmet

01-12-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Fórum občanov - Označovanie potravín

19-10-2010
Príďte diskutovať s poslancami Európskeho parlamentu, odborníkmi a predstaviteľmi akademickej obce o nových pravidlách pre označovanie potravín.

Seminár o označovaní potravín

19-10-2010
Cieľom seminára je rozprúdiť odbornú diskusiu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom...

Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín v podmienkach Slovenska

23-09-2010
Pozvánka na medzinárodnú odbornú akciu "Pestovanie GMR v podmienkach Slovenska", ktorá sa uskutoční 5. 10. 2010 na pokusnom poli Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany v Borovciach.

Poľnohospodárska biomasa a energetika

30-07-2010
pozvánka na odbornú konferenciu konanú v rámci medzinárodného veľtrhu AGROKOMPLEX 2010


Energetická efektívnosť v priemysle

13-05-2010
pozvánka na seminár

Mak siaty – tradičná slovenská plodina

04-05-2010
pozvánka na odborný seminár


Levické poľovnícke dni 2010

08-04-2010
pozvánka na odborný seminár s medzinárodnou účasťou

Biomasa

07-04-2010
pozvánka na Slovensko-nemecký seminár

Organic Marketing Forum 2010

10-03-2010
pozvánka na medzinárodnú konferenciu

Ekologické poľnohospodárstvo a predaj z dvora

05-03-2010
pozvánka na seminár

Pozvánka na seminár

12-02-2010
pre dodávateľov množiteľského materiálu pestovaných rastlín


Vstupné vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov SR

26-01-2010
pozvánka na vstupné vzdelávanie pre začínajúcich poradcov

Školenie potenciálnych miestnych akčných skupín

10-11-2009
Agentúra pre rozvoj vidieka v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR Vás pozýva na Školenie potenciálnych miestnych akčných skupín pre druhú výzvu opatrenia 4.1 a 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a poskytnutie konzultácií.

Pozvánka na akreditované tréningy MŠ SR

14-10-2009
Agentúra pre rozvoj vidieka, príspevková organizácie MP SR, pozýva všetkých záujemcov o Program rozvoja vidieka SR na akreditované tréningy MŠ SR...

Pozvánka na základné vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov SR

29-09-2009
Odborný program - MODUL 101, 102, 103, 104, 105,106, 107

Pozvánka na vstupné vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov

18-09-2009
organizované pre začínajúcich poradcov

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu

14-09-2009
Národná sieť rozvoja vidieka – spájanie aktivít pre hospodársky a sociálny rozvoj vidieka

Pozvánka na odbornú konferenciu

24-04-2009
Zmierňovanie následkov globalnej krizy – drevo ako strategická surovina

Konferencia o vinohradníctve a vinárstve

26-03-2009
Informácie o konferencii usporiadanej pod záštitou MP SR

Pozvánka na odbornú konferenciu

12-03-2009
Lesná biomasa - perspektívny zdroj energie

Pozvánka na odborný seminár s medzinárodnou účasťou

26-02-2009
Aktuálne problémy v ochrane jadrovín a repky, Košice

Pozvánka na odborný seminár s medzinárodnou účasťou

26-02-2009
Aktuálne problémy v ochrane jadrovín a repky, Nitra

Pozvánka na konferenciu

26-02-2009
Perspektíva a podpora chovu Norika muránskeho typu na Slovensku

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu ISBF 2009

03-02-2009
termín: 9. - 10. 2. 2009

Pozvánka na odborný seminár

08-12-2008
Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva SR

Pozvánka na odbornú prednášku

04-12-2008
Právne aspekty a výkon kontroly v obchodných reťazcoch.
Skúsenosti Francúzskej republiky.

Pozvánka na odborný seminár

18-11-2008
VYUŽÍVANIE GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANIZMOV V POĽNOHOSPODÁRSTVE A POTRAVINÁRSTVE

Pozvánka na seminár

01-10-2008
AGROENVIRONMENTÁLNE INDIKÁTORY PRE PÔDOHOSPODÁRSTVO

Pozvánka na vedeckú konferenciu

01-10-2008
STRETNUTIE MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV V POTRAVINÁRSTVE

Pozvánka na odborný seminár s medzinárodnou účasťou

29-09-2008
MANAŽMENT BEZPEČNOSTI A KVALITY POTRAVINÁRSKYCH VÝROBKOV

Pozvánka na vzelávaciu aktivitu

07-05-2008
Vstupná príprava poradcov rezortu pôdohospodárstva

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu

24-04-2008
Dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy

Pozvánka na školenie

24-04-2008
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pozvánka na odborný seminár

24-04-2008
aplikácia zákona č. 278/1993 Z. z. o správa majetku štátu v znení neskorších predpisov vrátane NR SR schválenej novely účinnej od 1.6.2008

Pozvánka na informačno - odborné semináre

27-03-2008
k implementácii Programu rozvoja vidieka 2007-2013.

Pozvánky na vzdelávací kurz

14-03-2008
Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín

Pozvánka na vzdelávací kurz

20-12-2007
Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín

Pozvánka na odborný kurz

06-12-2007
Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín

Pozvánka na odborný seminár

17-10-2007
Aktuálne otázky ekonomiky LH SR

Kurzy celoživotného vzdelávania pre lesníkov a poľnohospodárov

09-10-2007
TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE
v druhej polovici roku 2007 realizuje 11 rôznych kurzov celoživotného vzdelávania so zameraním na lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo.

Pozvánka na školenie

01-10-2007
Tradičná ľudová kultúra a jej uplatnenie pri rozvoji vidieka a vidieckeho cestovného ruchu


Pozvánka na vzdelávací kurz

11-09-2007
Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu, 20. - 22. 06. 2007

28-05-2007
Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat
MODUL 05 - Životné podmienky zvierat, welfare zvierat

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu, 29. - 30. 05. 2007

04-05-2007
Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat
MODUL 03 - Zdravie ľudí, zvierat a rastlín
POZOR - kurz v tomto termíne je zrušený !

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu, 03. - 04. 05. 2007

10-04-2007
Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat
MODUL 01 - Životné prostredie

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu, 23.04.2007 - 04.05.2007

21-03-2007
Sadovnícke úpravy v mestách a na vidieku

Pozvánka na tréningový kurz, 13. 05. 2007

05-03-2007
"Ochrana zvierat pri preprave - modul A", zameraného na podmienky prepravy hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz.

Pozvánka na tréningový kurz, 23. 02. 2007

13-02-2007
Ochrana zvierat pri preprave

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu, 13. - 14. 03. 2007

12-02-2007
POZOR - zmena termínu !
termin 13. - 14.03. 07 sa ruší a nový termín je 19. - 20.03. 2007
Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat
MODUL...


Pozvánka na vzdelávací kurz, 19. 03. 2007- 23. 03. 2007

23-01-2007
Záhradníctvo ako súčasť diverzifikácie poľnohospodárskej výroby; časť zeleninárstvo


Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu, 29. - 31. 01. 2007

09-01-2007
Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat
MODUL 05 - Životné podmienky zvierat, welfare zvierat