Facebook Statistics

Aktualizácia vedeckých stanovísk o aspartáme

21-04-2009

V roku 2007 Európska nadácia Ramazzini (ERF) publikovala výsledky novej štúdie karcinogenity aspartámu na potkanoch. V januári 2009 vedecký panel EFSA pre aditívne látky pridávané do potravín (ANS) prijal k tejto štúdii stanovisko. V marci 2009 vedecký panel ANS následne aktualizoval svoje stanovisko s prihliadnutím na údaje, ktoré predložila nadácia Ramazzini vo februári tohto roku. Vedecký panel ANS zhodnotil, že na základe všetkých dokladov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, vrátane štúdie ERF z roku 2007, neexistuje žiadny náznak genotoxického alebo karcinogénneho potenciálu aspartámu a žiadny dôvod na revíziu predtým stanoveného prijateľného denného príjmu pre aspartám na 40 mg/kg telesnej hmotnosti. Predchádzajúce stanovisko, po prvej ERF štúdii aspartámu, bolo prijaté predchádzajúcim vedeckým panelom ANS v roku 2006.

Vedecké stanoviská sú zverejnené na web stránke EFSA: www.efsa.europa.eu.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood