Facebook Statistics

EFSA hodnotí bezpečnosť pôvodných dopravných kontajnerov pre lodný transport potravín

02-12-2009
Jedlé tuky a oleje sa môžu transportovať v kontajneroch, ktoré nie sú výlučne určené pre transport potravín. Je však potrebné, aby každá látka, transportovaná predtým v takýchto kontajneroch,...

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal správu o morských biotoxínoch

31-08-2009
Vedci Euróspkeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) zhodnotili, že konzumácia mäkkýšov kontaminovaných morskými biotoxínmi...


Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) posudzuje pohodu dojníc

15-07-2009
Vedecký panel EFSA pre zdravie a pohodu zvierat (Panel AHAW) publikoval 5 vedeckých stanovísk a vedeckú správu o celkových vplyvoch najdôležitejších systémov hospodárenia na pohodu a ochorenia dojníc.

Prvá správa EFSA o rezíduách pesticídov v potravinách

10-07-2009
Správa poskytuje prehľad o rezíduách pesticídov v potravinách (vrátane ovocia, zeleniny a cereálií), ktoré sa sledovali v EÚ počas roku 2007 (27 členských štátov EÚ, Nórsko a Island) a hodnotenie možných rizík pre zdravie konzumentov.