Facebook Statistics

Glykoalkaloidy v zemiakoch: riziko pre verejné zdravie vyhodnotené

11-08-2020
Foto: Glykoalkaloidy v zemiakoch: riziko pre verejné zdravie vyhodnotenéEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhodnotil riziko pre zdravie ľudí a zvierat súvisiace s prítomnosťou glykoalkaloidov v potravinách a krmivách. EFSA sa zameral najmä na zemiaky a výrobky z nich.

Hodnotenie bezpečnosti cukrov v strave sa posúva

11-08-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) informoval o zmene časového horizontu hodnotenia bezpečnosti cukrov v strave. K odkladu došlo v dôsledku pandémie COVID-19, ktorá ovplyvnila vykonanie review mimoriadne veľkého objemu vedeckých informácií.

Dôkazy o úmrtnosti včiel preskúmané

31-07-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dokončil komplexnú analýzu vedeckých dôkazov o úmrtnosti včiel.

Hodnotenie alergenicity GM rastlín

31-07-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa chystá zhodnotiť alergenicitu geneticky modifikovaných (GM) rastlín. Na tieto účely zriadi konzultačnú skupinu, pozostávajúcu zo všetkých zainteresovaných strán. Konzultácie sa uskutočnia počas rôznych fáz procesu hodnotenia.

Letná škola Parma 2020 „One Health" bola virtuálnym zážitkom

15-07-2020
Letná škola Parma 2020 „One Health", ktorú organizuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Škola pokročilých štúdií o potravinách a výžive na Parmskej univerzite v spolupráci s Katolíckou univerzitou Sacro Cuore z Piacenza, sa tento rok uskutočnila ako 3D virtuálne podujatie.

Najčastejšie ohrozenia welfare ošípaných pri porážke

17-06-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) identifikoval vo svojom novom vedeckom stanovisku k welfare ošípaných pri porážke na bitúnkoch viaceré nedostatky. Podľa EFSA je welfare ošípaných najčastejšie ohrozený nedostatočnými zručnosťami porážajúceho personálu a zle navrhnutými a postavenými zariadeniami. Chýbajúca zručnosť a odborná príprava personálu predstavuje podľa EFSA vážny problém.

Oslava Svetového dňa bezpečnosti potravín: Bezpečnosť potravín je záležitosťou každého, teraz, aj v budúcnosti

10-06-2020
„Bezpečnosť potravín je každodennou prácou EFSA. Každý by však mal zohľadňovať bezpečnosť potravín, teraz, aj v budúcnosti, ak chceme obmedziť dopady klimatických zmien a vybudovať udržateľné globálne potravinové systémy v prospech spotrebiteľov, výrobcov a nášho prírodného sveta." (Bernhard Url, výkonný riaditeľ EFSA)

Riziká z prítomnosti ochratoxínu A v potravinách vyhodnotené

21-05-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil vedecké stanovisko o rizikách pre zdravie ľudí v súvislosti s prítomnosťou ochratoxínu A (OTA) v potravinách. Tento mykotoxín tvoria plesne, ktoré sa nachádzajú v rôznych potravinách (napr. obilniny, konzervované mäso, čerstvé a sušené ovocie, syr).

Chemikálie v našich životoch - infografika

21-05-2020
Ľudia, zvieratá a životné prostredie môžu byť vystavení chemickým látkam z rôznych zdrojov. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) preto vyvinul prístupy na posudzovanie kombinovanej expozície viacerým pesticídom a kontaminantom u ľudí ako aj na posudzovanie expozície viacerým pesticídom u včiel.

Do zoznamu hostiteľských rastlín pre Xylella pribudlo 37 druhov

05-05-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal vedeckú správu o aktualizácii databázy hostiteľských rastlín patogénnej baktérie Xylella fastidiosa (X. fastidiosa). EFSA identifikoval 37 nových druhov hostiteľských rastlín tohto bakteriálneho patogénu. Väčšina rastlín bola infikovaná prirodzene (nie umelo), pričom rastliny sa nachádzali ako v EÚ (Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko), tak aj v krajinách mimo EÚ (USA a Irán).

Prvé správy o kumulatívnom riziku pesticídov z potravín

05-05-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výsledky svojich 2 pilotných hodnotení rizík. Týkajú sa rizika, ktoré pre ľudí predstavujú rezíduá viacerých pesticídov v potravinách.

Letná škola Parma 2020 s názvom „One Health" sa uskutoční online

24-04-2020
Letná škola v Parme 2020 (Parma Summer School), ktorú organizuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Škola pokročilých štúdií o potravinách a výžive na Parmskej univerzite v spolupráci s Katolíckou univerzitou Sacro Cuore z Piacenza, sa uskutoční ako virtuálne podujatie 09. - 10. 06. 2020.

Interaktívne karty škodcov rastlín uľahčia dohľad členských štátov

23-04-2020
Organizácia Spojených národov (OSN) vyhlásila rok 2020 za Rok zdravia rastlín (International Year of Plant Health). Pri tejto príležitosti spustil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) špecializovanú webovú stránku. Jednou z dôležitých tém, ktorým sa EFSA v oblasti zdravia rastlín venuje, sú škodcovia rastlín.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood