Facebook Statistics
Značka Kvality

Africký mor ošípaných: kampaň rozšírená aj na nové krajiny

05-08-2021
EFSA zintenzívňuje svoje úsilie na zastavenie šírenia afrického moru (AMO) ošípaných v Európe rozšírením svojej kampane do ďalších deviatich krajín.

Používanie antitibiotík u zvierat klesá

08-07-2021
Používanie antibiotík má podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) klesajúcu tendenciu.

Modelovanie účinnosti opatrení na zastavenie šírenia ASF u diviakov uplatňovaných vo vyhradených zónach

08-07-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) plánuje spustiť tender zameraný na modelovanie účinnosti opatrení uplatňovaných vo vyhradených zónach na zastavenie šírenia afrického moru ošípaných u diviakov.

Preklad EFSA príručky Usmernenie k označeniu dátumu a súvisiacim informáciám o potravinách: časť 2 (informácie o potravinách)

08-07-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil príručku „Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information)", ktorá má na základe prístupu založenom na riziku pomôcť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov (ďalej len „prevádzkovatelia") rozhodnúť sa, aké informácie majú spotrebiteľom poskytnúť o skladovaní potravín a časových limitoch spotreby.

Oxid titaničitý: sa už nepovažuje za bezpečný, ak sa používa ako kŕmna aditívna látka

30-06-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil svoje hodnotenie bezpečnosti oxidu titaničitého (TiO2) ako kŕmnej doplnkovej látky.

EK zahájila proces výberu nových členov správnej rady EFSA

30-06-2021
Dňa 23. júna 2021 Európska Komisia zahájila výzvu na vyjadrenie záujmu o pozíciu členov správnej rady EFSA. Konečná lehota na podanie prihlášok je 16. augusta 2021 o 12:00 hod.

Uložte si do svojho kalendára: Risk Assessment Research Assembly (RARA)

30-06-2021
Nepremeškajte príležitosť vyjadriť sa k tomu, ako bezpečnosť potravín môže podporiť bezpečnosť a udržateľnosť potravinových systémov, ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN a Zelenej dohody pre EÚ!

Európska komisia zverejnila hlavný pracovný program Horizon Europe na obdobie 2021 – 2022

30-06-2021
Európska komisia (EK) zverejnila hlavný pracovný program Horizon Europe na obdobie 2021 - 2022.

Regulačné orgány EÚ začali preskúmanie hodnotenia Glyfosátu s cieľom obnovenia jeho povolenia

30-06-2021
EFSA a ECHA prijali návrh hodnotenia Glyfosátu vykonaného štyrmi štátmi EÚ a začnú posudzovať jeho závery. Národné organizácie Francúzska, Maďarska, Holandska a Švédska, známe ako "Skupina pre posúdenie glyfosátu" (Assessment Group of Glyphosate - AGG), preskúmali všetky dôkazy zaslané spoločnosťami žiadajúcimi o obnovenie povolenia na uvádzanie tejto látky na trh EÚ. Návrh správy AGG má okolo 11000 strán.

Africký mor ošípaných – návrh opatrení pre vonkajšie farmy

30-06-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) na svojej webovej stránke zverejnil tlačovú správu týkajúcu sa veľmi aktuálnej témy afrického moru ošípaných.(African swine fever: risks from outdoor pig farms)

Mikrobiálna rezistencia a prostredie výroby potravín: zdroje a možnosti kontroly

30-06-2021
EFSA vydal vedecké stanovisko na tému „Úloha životného prostredia pri vzniku a šírení mikrobiálnej rezistencie (AMR) v potravinovom reťazci - Role played by the environment in the emergence and spread of antimicrobial resistance (AMR) through the food chain.

Zašlite abstrakt na ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022

14-06-2021
Foto: Zašlite abstrakt na ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022Vedecký výbor konferencie s potešením vyhlasuje výzvu na predloženie abstraktov (pre digitálne postery) na konferenciu ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022, ktorá sa bude konať v Bruseli (a prostredníctvom online prenosu) od 21. do 24. júna 2022.

Zoskupovanie chemických látok pre ich spoločné hodnotenie – povedzte svoj názor!

07-06-2021
Foto: Zoskupovanie chemických látok pre ich spoločné hodnotenie – povedzte svoj názor!Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) otvoril verejnú konzultáciu k návrhu príručky, ktorá sa venuje zoskupovaniu chemických látok z celého spektra bezpečnosti potravín a krmív, na účely hodnotenia „chemických zmesí“.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood