Facebook Statistics

Regulačné orgány EÚ začali preskúmanie hodnotenia Glyfosátu s cieľom obnovenia jeho povolenia

30-06-2021
EFSA a ECHA prijali návrh hodnotenia Glyfosátu vykonaného štyrmi štátmi EÚ a začnú posudzovať jeho závery. Národné organizácie Francúzska, Maďarska, Holandska a Švédska, známe ako "Skupina pre posúdenie glyfosátu" (Assessment Group of Glyphosate - AGG), preskúmali všetky dôkazy zaslané spoločnosťami žiadajúcimi o obnovenie povolenia na uvádzanie tejto látky na trh EÚ. Návrh správy AGG má okolo 11000 strán.

Africký mor ošípaných – návrh opatrení pre vonkajšie farmy

30-06-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) na svojej webovej stránke zverejnil tlačovú správu týkajúcu sa veľmi aktuálnej témy afrického moru ošípaných.(African swine fever: risks from outdoor pig farms)

Mikrobiálna rezistencia a prostredie výroby potravín: zdroje a možnosti kontroly

30-06-2021
EFSA vydal vedecké stanovisko na tému „Úloha životného prostredia pri vzniku a šírení mikrobiálnej rezistencie (AMR) v potravinovom reťazci - Role played by the environment in the emergence and spread of antimicrobial resistance (AMR) through the food chain.

Zašlite abstrakt na ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022

14-06-2021
Foto: Zašlite abstrakt na ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022Vedecký výbor konferencie s potešením vyhlasuje výzvu na predloženie abstraktov (pre digitálne postery) na konferenciu ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022, ktorá sa bude konať v Bruseli (a prostredníctvom online prenosu) od 21. do 24. júna 2022.

Zoskupovanie chemických látok pre ich spoločné hodnotenie – povedzte svoj názor!

07-06-2021
Foto: Zoskupovanie chemických látok pre ich spoločné hodnotenie – povedzte svoj názor!Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) otvoril verejnú konzultáciu k návrhu príručky, ktorá sa venuje zoskupovaniu chemických látok z celého spektra bezpečnosti potravín a krmív, na účely hodnotenia „chemických zmesí“.

Cesta vpred pre ochranu včiel

20-05-2021
Foto: Cesta vpred pre ochranu včielEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spravil významný krok v úsilí zvrátiť pokles počtu opeľovačov v Európe. Navrhol nový prístup k hodnoteniu environmentálnych rizík (ERA) pre včely.

Oxid titaničitý (E171) už nie je považovaný za bezpečný pri použití ako prídavnej látky do potravín

13-05-2021
Foto: Oxid titaničitý (E171) už nie je považovaný za bezpečný pri použití ako prídavnej látky do potravínEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) aktualizoval svoje hodnotenie bezpečnosti oxidu titaničitého (E171), používaného ako prídavná látka do potravín, a to na základe žiadosti Európskej komisie z marca 2020.

EFSA radí ohľadom informácií na obaloch potravín

03-05-2021
Foto: EFSA radí ohľadom informácií na obaloch potravín​K dispozícii je nová príručka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) ktorá má pomôcť dodávateľom potravín pri rozhodovaní sa, aké informácie majú spotrebiteľom poskytnúť na obale.

Priamy prenos z EFSA kolokvia k mikroplastom už 6. a 7. mája

03-05-2021
Foto: Priamy prenos z EFSA kolokvia k mikroplastom už 6. a 7. májaEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bude 6. – 7. mája 2021 vysielať naživo plenárne zasadnutie EFSA vedeckého kolokvia č. 25 „Koordinovaný prístup k hodnoteniu rizika mikroplastov a nanoplastov v potravinách pre zdravie ľudí".

Riziko prenosu AMO prostredníctvom krmiva, podstielky a vozidiel

28-04-2021
Foto: Riziko prenosu AMO prostredníctvom krmiva, podstielky a vozidielPosledné vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) k africkému moru ošípaných (AMO) sa zameriava na riziko zavlečenia vírusu do nepostihnutých oblastí EÚ prostredníctvom krmiva, podstielky a vozidiel na prepravu ošípaných.

Verejná konzultácia návrhu stratégie EFSA do roku 2027

20-04-2021
Foto: Verejná konzultácia návrhu stratégie EFSA do roku 2027Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zahájil verejnú konzultáciu k návrhu stratégie do roku 2027. EFSA uvíta názory od všetkých, ktorí majú záujem sa vyjadriť k strategickému smerovaniu EFSA na nadchádzajúce roky.

EFSA spustila konzultáciu k transportom zvierat

20-04-2021
Foto: EFSA spustila konzultáciu k transportom zvieratEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zhromažďuje názory zainteresovaných strán k vedeckému hodnoteniu rizika ohľadom welfare zvierat prepravovaných v EÚ. Hodnotenie podporí Európsku komisiu pri preskúmaní právnych predpisov v oblasti welfare zvierat.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood