Facebook Statistics

Kampaň #EUandMyFood podporuje význam bezpečnosti potravín v EÚ

29-04-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), členské štáty EÚ a Európska komisia zahajujú spoločnú kampaň #EUandMyFood. Kampaň má pripomenúť občanom EÚ význam vytvorenia Európskeho systému bezpečnosti potravín, ktorý vznikol v roku 2002 na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 178/2002/ES.


Kŕmne doplnkové látky: modernizovaný online nástroj na odhad expozície

21-02-2019
Od dnešného dňa môžu žiadatelia lepšie odhadnúť expozíciu obyvateľstva rezíduám kŕmnych doplnkových látok. Deje sa tak vďaka novej verzii Feed Additives Consumer Exposure calculator (FACE), ktorý slúži na výpočet expozície rezíduám kŕmnych doplnkových látok.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood