Facebook Statistics
Značka Kvality

Chemikálie v našich životoch - infografika

21-05-2020
Ľudia, zvieratá a životné prostredie môžu byť vystavení chemickým látkam z rôznych zdrojov. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) preto vyvinul prístupy na posudzovanie kombinovanej expozície viacerým pesticídom a kontaminantom u ľudí ako aj na posudzovanie expozície viacerým pesticídom u včiel.

Do zoznamu hostiteľských rastlín pre Xylella pribudlo 37 druhov

05-05-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal vedeckú správu o aktualizácii databázy hostiteľských rastlín patogénnej baktérie Xylella fastidiosa (X. fastidiosa). EFSA identifikoval 37 nových druhov hostiteľských rastlín tohto bakteriálneho patogénu. Väčšina rastlín bola infikovaná prirodzene (nie umelo), pričom rastliny sa nachádzali ako v EÚ (Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko), tak aj v krajinách mimo EÚ (USA a Irán).

Prvé správy o kumulatívnom riziku pesticídov z potravín

05-05-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výsledky svojich 2 pilotných hodnotení rizík. Týkajú sa rizika, ktoré pre ľudí predstavujú rezíduá viacerých pesticídov v potravinách.

Letná škola Parma 2020 s názvom „One Health" sa uskutoční online

24-04-2020
Letná škola v Parme 2020 (Parma Summer School), ktorú organizuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Škola pokročilých štúdií o potravinách a výžive na Parmskej univerzite v spolupráci s Katolíckou univerzitou Sacro Cuore z Piacenza, sa uskutoční ako virtuálne podujatie 09. - 10. 06. 2020.

Interaktívne karty škodcov rastlín uľahčia dohľad členských štátov

23-04-2020
Organizácia Spojených národov (OSN) vyhlásila rok 2020 za Rok zdravia rastlín (International Year of Plant Health). Pri tejto príležitosti spustil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) špecializovanú webovú stránku. Jednou z dôležitých tém, ktorým sa EFSA v oblasti zdravia rastlín venuje, sú škodcovia rastlín.

Listéria v mrazenej zelenine: ako znížiť riziká pre zdravie

21-04-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhodnotil riziká pre verejné zdravie v dôsledku kontaminácie zeleniny baktériou Listeria. Stanovisko sa konkrétne týka zeleniny, ktorá je pred zamrazením blanšírovaná (krátko povarená/vystavená pôsobeniu horúcej pary). EFSA dospel k záveru, že riziká spojené s konzumáciou takto spracovanej zeleniny sú ...

Nová grantová príležitosť: budovanie kapacít

20-04-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil novú grantovú výzvu na predkladanie návrhov v rámci partnerského grantu, určenú pre organizácie členských štátov EÚ, ktoré pôsobia v oblastiach rozsahu EFSA.

Údaje o rezíduách pesticídov v potravinách dostupné v interaktívnej podobe

14-04-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výročnú správu o rezíduách pesticídov v potravinách v EÚ. Správa je založená na údajoch z vnútroštátnych úradných kontrol vykonávaných členskými štátmi EÚ, Islandom a Nórskom a zahŕňa cielené aj náhodné vzorkovanie.

Elektronické podávanie žiadostí o regulované produkty spustené kvôli karanténnym opatreniam EFSA

09-04-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zaviedol množstvo dočasných opatrení s cieľom dodržať obmedzenia zavedené talianskou vládou na kontrolu šírenia COVID-19. Napríklad, všetci zamestnanci pracujú z domu až do odvolania. Napriek mimoriadnej situácii sa EFSA snaží urobiť všetko pre to, aby sa jeho každodenná činnosť čo najmenej narušila.

Aktualizovaná OpenFoodTox databáza EFSA a jej využitie pri vývoji in silico modelov

07-04-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) aktualizoval svoju databázu OpenFoodTox, ktorá teraz obsahuje údaje o toxicite pre takmer 5 000 chemických látok, získaných z viac ako 2 000 vedeckých hodnotení, ktoré EFSA vykonal od roku 2002.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood