Facebook Statistics

Tlačové správy

Predstavili sme Memorandum o lesoch, žiadame aj vyriešenie zonácie národných parkov

30-11-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva odštartovalo diskusiu o Národnom memorande o lesoch s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR). Agrorezort požaduje, aby sa k obsahu memoranda mali možnosť vyjadriť všetky dotknuté strany - od štátnych inštitúcií, cez majiteľov, obhospodarovateľov, vedeckej a akademickej obce až po tretí sektor.

  • Rešpektovanie trvalo udržateľného hospodárenia v slovenských lesoch
  • Definovanie merateľných cieľov ochrany prírody  a podpora zelenej ekonomiky
  • Vyriešenie zonácií národných parkov a predovšetkým Vysokých Tatier

„Obviňovanie jednej, či druhej strany zo vzniknutej situácie nás vpred neposunie. Tento dokument je základom pre vyriešenie zložitej situácie v lesoch, ktorú spôsobili predchádzajúce vlády prijímaním nekoncepčných a neraz protichodných zákonov. Vzhľadom na jeho význam je však nevyhnutné, aby sa k nemu mali možnosť vyjadriť a poskytnúť argumenty všetky zúčastnené strany. Trváme tiež na tom, aby sa v rámci memoranda vyriešila aj zonácia chránených území. A to najmä nášho najstaršieho národného parku vo Vysokých Tatrách, ktorého zonáciu už 15 rokov obchádzajú všetci ministri životného prostredia. Spoločne stanovme jasné pravidlá, tak aby si zelené a zdravé lesy a výrobky zo slovenského dreva mohli užívať po nás aj naše deti a deti ich detí,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Memorandum o lesoch má byť podľa MPRV SR vyjadrením spoločnej vôle oboch rezortov k eliminácii presadzovania úzko skupinových záujmov. Malo by byť hlavným nástrojom riadneho manažmentu prírodných zdrojov pri rešpektovaní osobitostí ochrany prírody a krajiny, rozvoja vidieka a zachovania tradičných foriem hospodárenia. Má rešpektovať trvalo udržateľný rozvoj a vytvárať podmienky na uspokojovanie potrieb súčasných a budúcich generácií. A to v harmónii medzi rovnovážnym uplatňovaním ochrany prírodných hodnôt slovenských lesov a ich prírodného dedičstva a rozvojom zelenej ekonomiky a zlepšovaním sociálnych podmienok miestneho obyvateľstva v regiónoch.

Memorandum taktiež stanovuje potrebu v jednotlivých chránených územiach vopred definovať merateľné ciele ochrany prírody a špecifikovať opatrenia na ochranu lesa v prípade jeho ohrozenia, či poškodenia. Zároveň považuje za nevyhnutné zavedenie dlhodobých finančných mechanizmov pre ekosystémové služby vlastníkom a obhospodarovateľom lesa na podporu ochrany prírody, ktorú zabezpečujú.

MPRV SR v memorande zároveň zdôrazňuje nevyhnutnosť vyriešenia zonácie veľkoplošných chránených území a definovanie jednoznačných kritérií a pravidiel starostlivosti a ochrany o lesy v chránených územiach, pričom tento proces navrhuje bezodkladne zrealizovať v najstaršom národnom parku na Slovensku – Tatranskom národnom parku Vysoké Tatry.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood