Facebook Statistics
Oznam o ukončení Výzvy č. 1/2018/PO5 na výber OH

02-06-2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, upozorňuje žiadateľov,...


Oznam o ukončení Výzvy č. 1/2018/PO2 na výber OH

18-12-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, upozorňuje žiadateľov,...


Oznam o ukončení Výzvy č.2/2017/PO2 na výber OH

14-11-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program upozorňuje žiadateľov,...

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood