Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 3.2: Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu časť A resp. časť B

30-03-2011
Opatrenie sa zameriava na podporu nepoľnohospodárskych aktivít, rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti predovšetkým prostredníctvom rozširovania zdrojov príjmov vidieckeho obyvateľstva; tvorby nových a zachovania už existujúcich pracovných miest a zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o možnostiach pobytu v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu.

Žiadateľom Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, právnické osoby pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.