Facebook Statistics
Značka Kvality

Os 4: LEADER

Os vychádza z európskej iniciatívy Leader. Akronym LEADER znamená Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale (spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka).

Cieľ

Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva. Tento cieľ sa v podmienkach Slovenskej republiky bude napĺňať prostredníctvom realizácie integrovaných stratégií rozvoja územia, v rámci ktorých sa budú realizovať projekty jednotlivých žiadateľov. Integrovanú stratégiu rozvoja územia pre určité územie vypracuje miestna akčná skupina (MAS), prostredníctvom ktorej sú do praxe zavádzané princípy prístupu Leader.

Cieľom prístupu Leader je podporovať obyvateľov vidieckych oblastí, aby na základe vzájomnej spolupráce na báze partnerstva prekonali nové problémy, ktorým vidiecke oblasti čelia, aby sa zamysleli nad dlhodobým potenciálom svojich oblastí a implementovali spoločne vytvorené integrované, vysoko kvalitné a originálne stratégie trvalo udržateľného rozvoja svojho územia.

Priorita
Zlepšovanie manažmentu a riadenia a mobilizácia rozvojového potenciálu vo vidieckych oblastiach

OPATRENIE 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA

Cieľom tohto opatrenia je z lepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom realizácie stratégie podporovaného územia prostredníctvom projektov jednotlivých žiadateľov pri uplatnení metódy a princípov. Projekty v rámci tohto opatrenia sú realizované prostredníctvom opatrení osi 3 PRV SR 2007 - 2013. Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrení osi 3 a príslušnými právnymi predpismi EÚ.
Žiadateľ: predkladatelia projektov v rámci integrovanej stratégie rozvoja územia sú v súlade s definovanými prijímateľmi podpory v rámci jednotlivých opatrení osi 3 Programu rozvoja vidieka SR.

(viac)

OPATRENIE 4.2: VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE

Hlavným cieľom tohto opatrenia je podporiť spoluprácu, inovácie, potrebné zručnosti, výmenu a prenos skúsenosti s implementáciou prístupu Leader . Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

  • uplatňovania princípu zdola-nahor: prístup Leader,
  • maximalizovania spoločenských a kultúrnych prínosov,
  • vytvárania predpokladov pre efektívnu implementáciu stratégií.

Žiadateľ: miestna akčná skupina - MAS, ktorá musí mať právnu formu občianskeho združenia

(viac)

OPATRENIE 4.3: CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY

Cieľom tohto opatrenia je tvorba a zvyšovanie kapacít pre realizáciu prístupu Leader. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

  • vytvárania predpokladov pre efektívnu implementáciu stratégií,
  • rozvíjania zručností v oblasti lokálneho manažmentu.

Žiadateľ: je MAS, ktorá je vybraná Riadiacim orgánom na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia, a ktorá musí mať právnu formu občianskeho združenia.

(viac)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood