Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov

16-03-2011

Sledované ciele

  • informovanosť spotrebiteľa,
  • podpora konzumácie rýb a ich propagácia,
  • poznanie úrovní a zvyklostí konzumácie rýb, ako aj reálnej situácie a perspektív trhus produktmi rybolovu a akvakultúry,
  • získavanie nových trhov mimo územia Spoločenstva.

Podporované aktivity

Aktivita 1: Realizácia národných propagačných kampaní pre produkty rybolovu a akvakultúry

Aktivita 2: Vykonávanie prieskumov trhu v rámci Spoločenstva

Aktivita 3: Vykonávanie trhových štúdií a prieskumov pre predaj produktov Spoločenstva v tretích krajinách

Prijímateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: plné financovanie (platby systémom refundácie a/alebo zálohových platieb)
Typ investície: nezisková

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v Metodickej príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z  „OP RH“, ktorá je zverejnená na internetovej stránke PPA na adrese: www.apa.sk /sekcia projektových podpôr/Operačný program rybné hospodárstvo.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood