Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 3.1 Organizácie výrobcov

16-03-2011

Podporované aktivity
Vytvorenie organizácií výrobcov s cieľom uľahčiť založenie a administratívne operácie organizáciám uznaným podľa nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry po 1. januári 2007.

Prijímateľ
Organizácie výrobcov uznané MPRV SR v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry.

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: paušálna platba
Typ investície: nezisková

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v Metodickej príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z  „OP RH“, ktorá je zverejnená na internetovej stránke PPA na adrese: www.apa.sk /sekcia projektových podpôr/Operačný program rybné hospodárstvo.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood