Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry

16-03-2011

Cieľ

  • zavedenie akvakultúrnych metód, ktoré eliminujú negatívne účinky na životné prostredie v porovnaní s bežnou praxou v odvetví akvakultúry,
  • podpora tradičných akvakultúrnych činností dôležitých pre zachovanie a vývoj hospodárskych i sociálnych štruktúr a životného prostredia,
  • podpora priamej lokálnej distribúcie výstavbou malých predajní na farme,
  • ochrana chovov pred chránenými rybožravými predátormi.

Podporované aktivity

Aktivita 1: Rozšírenie, rekonštrukcia, technické vybavenie a modernizácia existujúcich produkčných zariadení, odbahňovanie rybničných plôch, čo zahŕňa:
- investície do existujúcich produkčných zariadení využívaných v akvakultúre na hospodársky chov rýb (napr.: rybníky, rybochovné zariadenia – liahne, kanály, silá, sádky, klietky a pod., malé vodné nádrže osobitne vhodné na hospodársky chov rýb) vrátane technológií;
- obstaranie nových strojov (napr.: pracovných strojov – nakladače a pod.), zariadení a technológií vrátane programového vybavenia;
- obstaranie technológií a postupov na zlepšenie kvality chovov (triedičky rýb, dopravník na ryby, žacie lode, člny a pohony, sacie lode na odbahňovanie, technológie na centrálne zlovovanie rýb na sádkach, aeračná technika, oxygenačná technika, čerpadlá, ultrafialové lampy, vybavenie liahní a klietkových chovov a pod.) ;
- obstaranie zariadení (stacionárne alebo pohyblivé plašiče, siete, elektrické ohradníky, monitorovacie systémy a pod.) alebo vybudovanie bariér na ochranu chovov pred rybožravými predátormi;
- obstaranie alebo výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na znižovanie úrovne znečistenia životného prostredia (napr. filtre, sedimentačné nádrže, zariadenia pre prvotné skladovanie a spracovanie odpadu, prvotnú úpravu odpadových vôd, iné zariadenia vrátane prípojky kanalizácie, pre odstránenie možných negatívnych vplyvov chovu na životné
prostredie, ktoré sa bezprostredne viažu k zariadeniu na chov) ;
- obstaranie, výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení potrebných na odber, čistenie, čerpanie a recirkuláciu vody, meranie prietokov vody, skúšanie kvality vody a pod., zariadení potrebných pre odstránenie možných negatívnych vplyvov prostredia na chov, zariadení pre prevenciu a eradikáciu nákaz.

Aktivita 2: Výstavba nových produkčných zariadení
- výstavba nových produkčných zariadení využívaných v akvakultúre na hospodársky chov rýb vrátane technického vybavenia.

Aktivita 3: Výstavba malých predajní umožňujúcich chovateľom úpravu a priamy predaj produktov akvakultúry, čo zahŕňa:
- výstavbu malých predajní na priamy predaj produktov akvakultúry (vrátane inžinierskych sietí, ako prípojka vody, plynu a kanalizácie)na pozemku prevádzky alebo zriadenie malých predajní alebo ich častí rekonštrukciou existujúcich budov nachádzajúcich sa na území danej prevádzky chovateľa;
- vybavenie malých predajní zahŕňa chladiarenské a mraziarenské technológie (napr. výrobník šupinkového ľadu, mraziace a chladiace boxy), vybavenie na usmrtenie a vypitvanie rýb s ich následnou úpravou, prístroje na balenie a váženie rýb, vybavenie pre zabezpečenie hygieny predaja, klimatizácia a pod.

Aktivita 4: Celoživotné vzdelávanie
- účasť na vzdelávacich a informačných aktivitách organizovaných v tuzemsku alebo v členských resp. pristupujúcich krajinách EÚ, s cieľom získavania a prehlbovania vedomostí a zručností v oblasti akvakultúry s prínosom pre prax, s nasledujúcim tématickym zameraním:
- ochrana životného prostredia (napr. legislatíva, výrobné metódy chrániace životné rostredie, normy v oblasti životného prostredia);
- prenos a využívanie poznatkov a výsledkov výskumu do akvakultúrnej praxe (napr. technologické inovácie rybochovných systémov, informačné technológie);
- poznatky v oblastiach súvisiacich s akvakultúrou: produkčné metódy, technológie, výrobky, krmivá, zvyšovanie efektivity, kvalita a bezpečnosť potravín, bioprodukty, organizácie prvovýrobcov, techniky marketingu v sektore rybného hospodárstva (napr. legislatíva, najnovšie trendy);
- welfare rýb (napr. legislatíva, metódy chovu, preprava);
- nákazy rýb (napr. legislatíva, prevencia, monitoring, eradikácia);
- trvaloudržateľný manažment prírodných zdrojov.
- Druhy aktivít, na ktorých je účasť podporovaná:

  • Vzdelávacie aktivity (napr.: semináre, kurzy, školenia);
  • Informačné aktivity (napr.: konferencie, semináre, workshopy, výstavy, exkurzie do prevádzok);
  • Krátkodobé stáže (v rozsahu max. 2 týždne pre 2 účastníkov počas kalendárneho roka).

Prijímateľ
Fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa akvakultúrou.

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: podielové financovanie (platba systémom refundácie)
Typ investície: zisková

Intenzita podpory
Podpora je obmedzená na mikropodniky, malé a stredné podnikys prioritou na mikropodniky a malé podniky (v súlade s článkom 29(4)/35(3) nariadenia Rady (ES) č.1198/2006 o EFF).
Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt: min. 3 000 EUR, max. 700 000 EUR.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v Metodickej príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z  „OP RH“, ktorá je zverejnená na internetovej stránke PPA na adrese: www.apa.sk /sekcia projektových podpôr/Operačný program rybné hospodárstvo.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood