Facebook Statistics

Výročná správa o vykonávaní OP RH za rok 2020

14-07-2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) vypracovalo Výročnú správu o vykonávaní OP RH za rok 2020 (ďalej len „VS“), ktorú Monitorovací výbor pre OP RH schválil svojím uznesením č. 18 z 27. mája 2021.

Výročná správa o vykonávaní OP RH za rok 2019

03-08-2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) vypracovalo Výročnú správu o vykonávaní OP RH za rok 2019, ktorú Monitorovací výbor pre OP RH schválil svojím uznesením č. 15 zo 25. júna 2020.

Výročná správa o vykonávaní OP RH za rok 2018

23-07-2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) vypracovalo Výročnú správu o vykonávaní OP RH za rok 2018, ktorú Monitorovací výbor pre OP RH schválil svojím uznesením č. 13 zo 17. mája 2019.

Výročná správa o vykonávaní OP RH za rok 2017

02-08-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) vypracovalo Výročnú správu o vykonávaní OP RH za rok 2017, ktorú Monitorovací výbor pre OP RH schválil svojím uznesením č. 12 zo 16. mája 2018.

Výročná správa o vykonávaní OP RH za rok 2016

04-08-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) vypracovalo Výročnú správu o vykonávaní OP RH za rok 2016, ktorú Monitorovací výbor pre OP RH schválil svojím uznesením č. 7 z 24. mája 2017.

Výročná správa o vykonávaní OP RH za roky 2014 a 2015

03-08-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) vypracovalo Výročnú správu o vykonávaní OP RH za roky 2014 a 2015, ktorú Monitorovací výbor pre OP RH schválil svojím uznesením č. 4 z 18. mája 2016.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood