Facebook Statistics
Značka Kvality

Zastúpenie rezortu v orgánoch OECD

17-06-2020

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj má aktuálne 38 členských krajín. Najnovšou členskou krajinou sa stala v apríli 2020 Kolumbia. Slovenská republika si 14. decembra 2020 pripomenie 20. výročie vstupu do tejto renomovanej ekonomickej medzinárodnej organizácie. Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pristupuje k svojmu členstvu v OECD dlhodobo zodpovedne a aktívne Slovenskú republiku reprezentuje v jej orgánoch, ktoré spadajú do kompetencie rezortu.

Rezort MPRV SR je aktuálne zastúpený v byrách Pracovnej skupiny pre pesticídy a Programu CRP.

Slovenská republika získala na zasadnutí Pracovnej skupiny OECD pre pesticídy 12.6.2020 mandát vykonávať funkciu predsedu Pracovnej skupiny OECD pre pesticídy. Za predsedníčku bola zvolená expertka MPRV SR Ing. Bronislava Škarbová, PhD., ktorá v roku 2019 v Pracovnej skupine OECD zastávala post podpredsedníčky byra. Expertka MPRV bude SR pritom z pozície predsedníčky hájiť záujmy nielen SR, ale aj hľadať kompromisné riešenia vyhovujúce pre všetky členské krajiny OECD a reprezentovať pracovnú skupinu navonok. Slovenská republika získala tento post po prvýkrát v histórii. Zároveň ide po dlhšom období o prvý predsednícky post pre rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Pracovná skupina OECD pre pesticídy je platforma pre výmenu informácií v oblasti manažmentu prípravkov na ochranu rastlín s cieľom zníženia negatívnych vplyvov vyplývajúcich z ich aplikácie na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie. Tieto informácie sú často využívané pri tvorbe národnej legislatívy a pri prijímaní národných opatrení na zníženie rizika. Na zasadnutiach pracovnej skupiny sú diskutované jednotlivé oblasti pesticídnej politiky: biopesticídy, pesticídne indikátory rizika, úhyn včiel v dôsledku aplikácie pesticídov, integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom, boj proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi, letecké aplikácie pesticídov, ako aj ďalšie oblasti ovplyvňujúce mieru rizika z používania pesticídov. Úlohou byra (užšieho vedenia) pracovnej skupiny, ktorého členom bude v nadchádzajúcom období aj Slovenská republika, je predovšetkým participovať na príprave programu jednotlivých zasadnutí, navrhovať strategické dokumenty a identifikovať kľúčové otázky smerovania pracovnej skupiny. Podpredseda okrem toho pomáha predsedovi a sekretariátu OECD pri príprave zasadnutí, v prípade potreby je pripravený predsedu kedykoľvek zastúpiť a viesť rokovanie (v anglickom alebo francúzskom jazyku), zabezpečuje kontinuitu práce medzi zasadnutiami, ako aj komunikáciu medzi jednotlivými expertnými podskupinami v štruktúre pracovnej skupiny. 

Slovensko získalo v decembri 2022 predsednícku pozíciu v Programe OECD pre agrárnu vedu (CRP). Na zasadnutí Riadiaceho výboru Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) bola za predsedníčku programu vymenovaná Kristína Gendová Ruzsíková zo Stálej misie SR pri OECD v Paríži (diplomatka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), ktorá v predchádzajúcich troch rokoch pôsobila vo funkcii podpredsedníčky programu CRP. Podpredsednícky post získali delegáti Austrálie a Maďarska.

SR POKRAČUJE V PODPREDSEDNÍCKEJ FUNKCII VO VÝBORE OECD PRE RYBÁRSTVO AJ V ROKU 2023

Počas zasadnutia Výboru OECD pre rybárstvo (COFI) získal expert MPRV SR Ján Sukovský opätovne podporu a bude SR aj v roku 2023 zastupovať v užšom vedení Výboru pre rybárstvo (COFI) z pozície podpredsedu. Bude tak pokračovať vo výkone svojho mandátu druhý rok za sebou. COFI je jedným z najstarších výborov OECD, ktorý svojou prácou prispieva k udržateľnosti príjmov rybárskych komunít na celom svete, potravinovej bezpečnosti či udržaniu zdravých ekosystémov a zmeny klímy. Výbor je relevantný aj z pohľadu vnútrozemského rybolovu a sladkovodnej akvakultúry.

Viac o Programe CRP nájdete tu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood